>
>
19925007

INTEGRACE 2005

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

INTEGRACE 2005

Evropská unie a my

Projekt Sociální integrace handicapovaných v Libereckém kraji za podpory Evropské unie logo INTEGRACE 2005/1(INTEGRACE 2005) je novým projektem Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje (CZP LK) v rámci grantového schématu „Sociální integrace v Libereckém kraji“, které Liberecký kraj vyhlásil v rámci opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu (SROP).

Všeobecným cílem projektu je sociální integrace handicapovaných v Libereckém kraji do společnosti se zaměřením na reintegraci znevýhodněných či znevýhodněním ohrožených skupin do komunity, rozvíjení služeb v oblasti osobnostně sociálního a sociálně profesního vzdělávání a zvýšení uplatnitelnosti sociálně vyloučených osob na trhu práce.

Specifickým cílem projektu je:

  • eliminace či minimalizovaní sociální izolovanosti lidí s handicapem
  • narušení zažité nebo získané rezignace, pasivity a aktivizace handicapovaných občanů v oblastech ve kterých můžou uspět v rovné soutěži se zdravými vrstevníky
  • omezení komunikační bariéry zapříčiněné handicapem
  • snížení informačního deficitu a podnětové deprivace, jíž jsou handicapovaní občané přímo ohroženi.

Zdůvodnění realizace projektu:

  • nepřipravenost společnosti na rostoucí podíl handicapovaných občanů
  • vysoká sociální izolovanost handicapovaných občanů a nízká míra zapojení do života obcí (komunit)
  • nízká úroveň vzdělanosti handicapovaných občanů a z toho vyplývající vysoká míra nezaměstnanosti
  • nevyužívaní specifických dovedností handicapovaných občanů společností

Cílovou skupinou jsou handicapovaní občané (zdravotně i sociálně) Libereckého kraje.

V rámci projektu budou nezávisle na sobě probíhat celkem čtyři rozsáhlé aktivity, zaměřené na sociální integraci handicapovaných v Libereckém kraji. V rámci projektu bude poskytováno základní i specifické poradenství, odborné poradenství (právní, psychologické, pro neslyšící a nedoslýchavé), které handicapovaným občanům poskytne informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech, nabídne jim různé možnosti řešení jejich obtížné životní situace a pomůže jim tyto možnosti realizovat. Projekt dále zahrnuje služby osobní asistence, jako moderní služby sociální pomoci pro těžce zdravotně handicapované občany, kteří chtějí žít ve svém přirozeném prostředí a plně se realizovat v osobním životě, ale k zvládaní každodenních úkonů potřebují pomoc jiné osoby. Cílem je podporovat v nejvyšší možné míře jejich sociální začlenění a zapojit je do běžného života společnosti (včetně studia, zaměstnání, rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů apod.). Projekt dále zahrnuje volnočasové aktivity (Krajské sportovní hry se zdravotně handicapovanými občany, Výstavy prací, Klub ROSKA, Klub matek na mateřské dovolené) a Klub Sešlost a Kulturní klub v rámci komunitní práce s cílem rozvoje osobnosti handicapovaných, rozvoje jejich samostatnosti, rozvojem jejich dovednosti a hlavně hledání aktivního přístupu k řešení své vlastní situace. Posledním článkem projektu jsou edukační aktivity (PC kurzy, kurz znakové řeči) a osvětová činnost (www stránky a časopis Sdruženáček) s cílem zvýšení specifických dovedností práce s PC u handicapovaných občanů a zvýšením informovanosti handicapovaných občanů i zdravé veřejnosti se službami, které organizace nabízí, jako důležité součástí celé strategie projektu.

Předkládaný projekt je v souladu s rozvojovými dokumenty Libereckého kraje i strategickými dokumenty státu, kde koncepce sociálních služeb směruje především k širší nabídce služeb, které jsou na počátku třetího tisíciletí běžné v řadě zemí EU, jedná se hlavně o služby podporující setrvání občana se zdravotním handicapem ve vlastní domácnosti a umožňující mu vést samostatný život a zároveň spolurozhodovat o rozsahu a formě poskytované péče.

Organizace má vytvořený realizační tým, který má dostatek zkušeností nato aby mohl předkládaný projekt realizovat. Realizační tým tvoří ředitelka organizace, vedoucí jednotlivých CZP, osobní asistenti, externí pracovníci - odborní poradci, odborní lektoři, supervizor, účetní firma a dobrovolníci.

Projekt a především náplň projektu počítá s tím, že bude pokračovat i po skončení podpory. Projekt navazuje na minulou činnost v oblasti tématu projektu a dále ji rozvíjí, přináší inovativní řešení problémů cílových skupin a současně přináší přidanou hodnotu do činnosti organizace. Projekt je součástí střednědobé koncepce předkládající organizace.

Projekt je přímo zaměřen na vytváření dalších partnerství v rámci komunit i kraje, které podpoří rozvoj poskytovaných služeb, rozšíří jejich nabídku a zlepší jejich celkovou provázanost za účelem komplexní sociální rehabilitace (a integrace do společnosti).

Hlavním rizikem projektu zůstává neochota, nezájem nebo neschopnost cílové skupiny účastnit se jednotlivých aktivit projektu. Proto projekt zahrnuje cílenou a intenzívní informační kampaň, společně s osobním kontaktem, které jsou zaměřené na cílovou skupinu a jednotlivé komunity, což sníží toto riziko na minimum.

Projekt by bez podpory Evropské unie nemohl být realizován.

cmyk - peuLK

Vytvořeno 27.5.2016 17:38:27 | přečteno 34887x | lesk
 
 
 
 
load