>
>
19905745

Rovné příležitosti pro důstojný život

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Rovné příležitosti pro důstojný život

Logo nové

Pod tímto názvem realizuje Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje nový projekt, který získal podporu v rámci grantového schématu LK "Sociální integrace v Libereckém kraji" v rámci 4. výzvy SROP 3.2. Realizace projektu potrvá do 31.3.2007.

Specifickými cíly projektu jsou zvýšení dostupnosti a kvality služby osobní asistence, zejména v menších městech a obcích LK a rozšíření nabídky a zvýšení dostupnosti vzdělávacích aktivit celoživotního vzdělávaní pro zdravotně handicapované občany.

Cílovou skupinou projektu jsou zdravotně handicapováni občané LK (zejména občané s omezenou schopností pohybu a orientace) a dlouhodobě nezaměstnaní zdravotně handicapováni občané.

Celý projekt je přímo zaměřen na podporu rovných příležitostí a sociální integraci zdravotně handicapovaných občanů v Libereckém kraji, protože jednotlivé aktivity, které nabízí tj. osobní asistence, vzdělávací kurzy, motivační, publikační a osvětová činnost, jsou cíleně zaměřeny na to, aby se klienti mohli realizovat, rozvíjet své schopnosti, nadání a vědomosti, aby se mohli podílet na životě společnosti, žít s ostatními a rozhodovat o svém životě.

Jde tedy o společné hledání cest ke zpřístupnění životních šancí nebo příležitostí.

Aktivity projektu plně respektují individualitu zdravotně handicapovaného občana, jeho potřeby, přání a zájmy a směrují k celkovému zlepšení jeho postavení ve společnosti, v rodině, na trhu práce i v komunitě.

Hlavními přínosy projektu jsou:

- Zvýšená dostupnost osobní asistence min. v 5 městech a obcích LK

- Služba osobní asistence poskytována min. 40 klientům

- Vytvořena 2 nová pracovní místa osobních asistentů, udržitelné dle podmínek grantového schématu a SROP

- Uspořádány 4 kurzy PC a IT v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci a Semilech pro min. 40 účastníků

- Uspořádány 4 kurzy „Jednoduše získej práci“ v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci a Semilech pro min. 40 účastníků

- Uspořádány 2 kurzy motivačně - aktivizační v České Lípě a Liberci pro min. 20 účastníků

- Úspěšnost všech kurzů min. 75 % (kritérium úspěšnosti - viz předchozí kapitola - metody práce)

- Úspěšnost osobní asistence min. 75 % (kritérium úspěšnosti - viz předchozí kapitola - metody práce)

- Vznik a rozvoj min. 2 místních partnerství

- Propagace projektu a informování cílové skupiny i celé veřejnosti min. 1

- Rovné příležitosti pro občany z cílové skupiny

Projekt tak řeší problematiku v oblasti sociální integrace (dostupná služba osobní asistence, dostupné vzdělávací kurzy), návratu na trh práce (dostupná služba osobní asistence, dostupné vzdělávací kurzy) a celoživotního vzdělávání (dostupné vzdělávací kurzy) cílových skupin projektu.

Zdůvodnění realizace projektu:

- přetrvávaní určitých forem přímé i nepřímé diskriminace vůči občanům se zdravotním postižením v mnoha oblastech společnosti

- vysoká sociální izolovanost zdravotně handicapovaných občanů a nízká míra jejich zapojení do života obcí (komunit)

- nedostatečná vybavenost moderními terénními sociálními službami v menších městech a obcích LK

- poměrně silná „zakázka“ po osobní asistenci již na úrovni obcí s POÚ

- stoupající počet osob se zdravotním postižením bez zaměstnání

- nedostupné vzdělávací aktivity pro občany se zdravotním postižením z menších měst a obcí LK, zejména kvůli nedostupné osobní asistenci

V rámci projektu dojde ke zvýšení dostupnosti a kvality služby osobní asistence, zejména v menších městech a obcích LK v návaznosti na budovanou síť kontaktních a poradenských míst CZP LK a provedený marketingový průzkum měst a obcí LK, která podpoří jejich integraci do komunity a společnosti a zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce a rozšíření nabídky a zvýšení dostupnosti vzdělávacích aktivit celoživotního vzdělávaní (kurzy PC a IT, kurzy „Jednoduše získej práci“ a kurzy motivačně-aktivizační), které umožní občanům z cílové skupiny získání nových znalostí a dovedností, které zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce a usnadní jim zapojení do běžného života společnosti.

Projekt „Rovné příležitosti pro důstojný život“ tak reaguje zejména na vznikající "poptávku" po tomto typu moderní sociální služby v menších městech a obcích LK, kde její poskytování ještě není zdaleka standardem a současně přibližuje nabídku vzdělávacích aktivit i zdravotně handicapovaným občanům z těchto obcí. Vyrovnává tak příležitosti pro jejich důstojný život.

V rámci podpory poskytování sociálních služeb bude kladen důraz na podporu poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob (Národní zpráva o strategiích soc. ochrany a soc. začleňování 2006-08, str. 15, ad.).

Organizace je připravena na realizaci projektu, jeho monitorování, publicitu a propagaci a celkové vyhodnocení ode dne získání podpory. Projekt počítá s realizací klíčových aktivit na 14 měsíců. Organizace má dále zajištěny finanční prostředky potřebné k úspěšné realizaci projektu a vytvořený realizační tým, který má dostatek zkušeností na to, aby mohl předkládaný projekt úspěšně realizovat. Realizační tým projektu tvoří vedoucí realizačního týmu, koordinátor realizačního týmu, osobní asistenti, odborní lektoři kurzů a účetní projektu.

Projekt vychází z analýzy potřeb cílových skupin provedené na základě principů komunitního plánování a marketingového průzkumu potřeb měst a obcí provedeného v rámci projektu INTEGRACE 2005. Realizace projektu bude dále pokračovat na základě provedených analýz a marketingové strategie, s cílem posilování terénních služeb a rozšiřování nabídky vzdělávacích aktivit a jejich přiblížení cílovým skupinám (a jejich poskytováni dle skutečných potřeb).

Projekt navazuje na minulou činnost organizace v oblasti tématu projektu a dále ji rozvíjí. Předkládaný projekt má přímou logickou vazbu na projekt „S akcentem na budoucnost“, který organizace připravila v rámci 2. výzvy GG OP RLZ a v jehož rámci dojde k posílení kapacity a kvality organizace v oblasti kontaktní práce. Přesněji, k vybudování časově i místně dostupné sítě kontaktních a poradenských míst ve 23 městech a obcích LK (mimo jednotlivá CZP) a rozšíření pracovního týmu o 4 kontaktní pracovníky a jejich následnému proškolení, tak aby byli schopni na kontaktních a poradenských místech poskytovat odborné a bezpečné poradenské služby, které přispějí zdravotně handicapovaným občanům v jejich integraci na trh práce.

Aktivity projektu budou zdravotně handicapovaným občanům nabízeny na kontaktních a poradenských místech nebo přímo v jejich přirozeném prostředí a cílová skupina bude přímo motivována k jejich aktivnímu přijetí.

Organizace má zpracovanou střednědobou koncepci rozvoje a předkládaný projekt je její součástí.

Partneři jsou neoddělitelnou součástí projektu, hrají zde zásadní roli, projekt tak přispěje k posílení stávajících a vybudování nových partnerství na místní úrovni.

Rizika projektu byla identifikována, popsána a byla přijata opatření k jejich minimalizaci

Projekt splňuje cíle, které si pro jeho realizaci organizace stanovila.

Z celospolečenského hlediska je projekt dobře udržitelný. Projekt je zaměřen na rovné příležitosti a informační společnost, nemá negativní dopady na životní prostředí a má konkrétní dopad na růst zaměstnanosti a podporu sociální integrace cílových skupin z grantového schématu LK.

Bez podpory Evropské unie by projekt nemohl být realizován.

Logo nové

Vytvořeno 27.5.2016 17:38:22 | přečteno 36749x | lesk
 
 
 
 
load