>
>
22176295

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

II. Konference odborníků sociálních služeb pro rodiny s dětmi Zhodnocení poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi za uplynulé období Letní pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Druhé víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Podpořte nás 8. ročník Dne dětí se zdravotním postižením Víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Konference odborníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Odborný seminář pro rodiny s dětmi Odborný pracovní seminář pro sociální pracovníky Přednáška o problematice ohrožených dětí RODINY S DĚTMI V OBTÍŽÍCH SE MOHOU OBRÁTIT NA CENTRUM Pozvánka na přednášku o problematice ohrožených dětí v České Lípě Pozvánka na přednášku o problematice ohrožených dětí v Novém Boru Změna termínu poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v České Lípě Děti z ohrožených rodin tráví prázdniny na táboře Termíny poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v Novém Boru od července 2011 Termíny poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v České Lípě 7. ročník Dne dětí se zdravotním postižením v Doksech Veletrh poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje Děti z ohrožených rodin pojedou na tábor Letní a víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Bezplatná psychologická pomoc rodinám s dětmi Článek ve Zpravodajsví Brniště 2/2011 o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Článek o sociálně aktivizačních službách ve Zpravodaji obce Mařenice 1/2011 Článek ve Volfartickém občasníku o ambulantním poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny Článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi v Šenovských listech 4/2011 Článek ve Zpravodaji Varta 3/2011 o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Článek ve Zpravodaji města Cvikov 3/2011 o sociální službě pro rodiny s dětmi Článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi ve zpravodaji Dubáček 3/2011 Článek v Občasníku Holany o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Mimoňský zpravodaj – článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Ambulantní poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Článek o sociální službě pro rodiny s dětmi v Městských novinách Česká Lípa Bezplatné právní poradenství v České Lípě Bezplatná právní pomoc rodinám s dětmi v Novém Boru Českolipský deník - V Boru pomohou mladým rodinám Popis realizace sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Veřejný závazek Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Popis realizace sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

logo ruce sas

Popis realizace preventivního programu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Česká Lípa a Nový Bor na období 9/2010 - 11/2012

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jako komplexní preventivní program, který má předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování celé rodiny. Společným jmenovatelem není druh nepříznivé sociální situace, ve které se rodina nachází, ale fakt, že tato dlouhodobě existující obtížná životní situace rodiny, kterou rodina nezvládá řešit vlastními silami, může v konečném důsledku ohrozit dítě i jeho zdravý vývoj. Základním principem preventivního programu je pomoc dítěti, které je ohrožené v sociálním, biologickém a psychickém (psychologickém) vývoji, prostřednictvím pomoci jeho rodině.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Služba je určena rodinám s dětmi do max. 26 let věku, žijícím na Českolipsku a Novoborsku, nacházejícím se dlouhodobě v obtížné životní situaci, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat z důvodu

- materiálních a ekonomických podmínek života - dluhy, ohrožení ztrátou majetku, bydlení, domova apod.

- odlišného životního stylu, výchovy dětí nebo chybějícího zázemí rodiny - výchovných a vztahových problémů v rodinách, neúplné rodiny, rodiny se zdravotně postiženým dítětem apod.

Službu neposkytujeme osobám, ani rodinám, které vyžadují jiný druh služby.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytujeme, jako službu

- ambulantní - zájemci nás mohou navštívit v Centru pro zdravotně postižené v České Lípě nebo Centru odborné psychologické pomoci v Novém Boru

- terénní - zájemce můžeme navštívit my, u nich doma, v ulici, tam kde bydlí nebo i v prostředí mimo jejich domov

Průběh a plánování služby

Sociálně-aktivizační služby jsou poskytovány v souladu s § 65 Zákona o sociálních službách v rozsahu těchto základních činností:

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti ( např. podpora rodičovského chování,nácvik péče o dítě, vedení domácnosti, hospodaření, nácvik sociálních kompetencí v jednáních na úřadech, školách, zdravotnických a školských zařízeních, doučování dětí, předškolní výchova dětí, práce s počítačem, činnosti zaměřené na rozvoj vnímaní, učení se a jemné motoriky, arteterapeutické aktivity apod.)

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. uzavírání dohod s dětmi a rodiči o docházce do školy, podpora kontaktu rodičů se zdravotnickým nebo školským zařízením, doporučení dalších odborných služeb, volnočasových aktivit apod.)

- sociálně terapeutické činnosti (např. nácvik rodičovského chování v rodinách, v průběhu návštěv ve zdravotnických nebo školských zařízeních, nácvik chování rodičů v zátěžových situacích, vytváření krizových plánů apod.)

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí ( např. pomoc a podpora kontaktů s rodinou, doprovázení k jednání na úřadech, vyjednávání v zájmu klientů v institucích, pomoc při vyplňování formulářů a dotazníků, pomoc se sepsáním žádosti a odvolání apod.)

Součástí našich sociálně aktivizačních služeb je i:

Psychologická pomoc - které zahrnuje poskytování potřebných informací, nejčastěji formou sociálních intervencí, individuálního vedení a provázení, socioterapie, nácviku sociálních dovedností a dalších potřebných metod a postupů, které jsou individuálně cílené na potřeby uživatele. V rámci služby je využívána individuální, párová a rodinná spolupráce uživatelů s psychologem. Při práci s uživatelem je užívána celá škála psychologických nástrojů a metod, které mají vést k dosažení cíle spolupráce. Z nejčastěji používaných metod jsou to například: rozhovor, nácvik adaptivních forem chování, podání odborných informací, práce s komunikací v rodině, atd. Z odborného hlediska se jedná zejména o psychologickou pomoc a krizovou intervenci zaměřenou na poskytování sociálně terapeutické pomoci dětem a mladistvým se specifickými problémy. Psychologická pomoc je zaměřena na řešení osobních, vztahových a rodinných problémů, při potížích dětí s chováním ve škole a ostatními problémy, které mohou ohrožovat vývoj dítěte. Dětem do 16-ti let věku je tato služba poskytována ve spolupráci s rodinou.

Právní pomoc - která zahrnuje poskytování potřebných informací, nejčastěji formou sociálních intervencí, individuálního vedení a provázení, socioterapie, nácviku sociálních dovedností a dalších potřebných metod a postupů, které jsou individuálně cílené na potřeby uživatele. Služba je zaměřena na problematiku občansko-právních, pracovně-právních a majetkoprávních vztahů, v pomoci se sepisováním potřebných písemností právního charakteru, v sepisování právních rozborů věcí a nástinů smluv, pomoci se zhotovením splátkového kalendáře a postupů při řešení dluhů apod.

Letní a víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem - Při práci s dětmi jsou využívány metody sociální práce se skupinou, a to jak verbální, tak neverbální techniky a individuální konzultace. Využívány jsou především výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti v souladu s principy environmentálního přístupu. Program je zacílen také na nácvik a upevňování sociálních, motorických a psychických schopností. Činnosti jsou rozděleny do několika bloků zaměřených zejména na oblasti: nácviku sociálních dovedností, pracovně výtvarné činnosti zaměřené na rozvoj motorických dovedností a kreativního vnímání, sportovní aktivity zaměřené na pohyb, koordinaci a uvědomění si vlastního těla, výukové a přednáškové činnosti vedené nenásilnou formou propojenou s interaktivními prvky, turistiku spojenou s cestováním po blízkém okolí, poznáváním přírodních i kulturních památek, zaměření na prohloubení vztahu k rodnému kraji. Program se tak rozšiřuje o další dílčí cíle: nabídnout dětem nové vzory chování a jednání v kolektivu vrstevníků a k autoritám, nabídnout dětem a ukázat jim nové vhodné možnosti trávení volného času, pracovat na zlepšení sociálních vazeb, posílení pozitivního myšlení dětí a mládeže, formování jejich charakteru a chování a na osobnostním rozvoji dítěte, optimálně využít dostupných možností k tomu, aby bylo ještě reálné měnit u těchto dětí vzorce jejich chování a pozitivně tak ovlivnit jejich další vývoj, navázat vztah důvěry mezi rodinami, dětmi a terénními sociálními pracovníky, využít této důvěry při další sociální práci, pomoci a poradenství v dlouhodobě ohrožených rodinách.

Setkání rodičů a dětí s odborníky - nabízí možnost setkání rodičů s dětmi s našimi odborníky - právníkem, psychologem, sociálním pracovníkem apod. formou společného semináře za využití individuálních i skupinových metod socioterapeutické podpory rodin z cílové skupiny.

Osvětové přednášky pro odbornou veřejnost - seznámení odborné veřejnosti s příznaky rodinné dysfunkce a možnostmi dalšího postupu, s naším preventivním programem a svou rolí v něm.

Osvětové přednášky pro laickou veřejnost - seznámení veřejnosti s existencí problematiky ohrožených dětí, seznámení s možnostmi kvalifikované pomoci dětem a jejich rodinám.

Vstup uživatele do služby

Vstup uživatele do službyzačíná zpravidla dotazem (osobním, telefonickým, písemným) žadatele o službu nebo vstupním rozhovorem.

Platí zásada, že zájemce žádá o službu vždy na základě vlastního rozhodnutí, popřípadě na doporučení rodinných příslušníků, sousedů, jiných organizací (např. OSPOD), lékaře apod.

Následuje rozhovor, který začíná vyslechnutím problému (žádosti) žadatele. Součástí vstupního rozhovoru je také informování o podmínkách poskytnutí služby a možnostech uzavření dohody. Během rozhovoru je uživatel aktivně veden k tomu, aby si sám určil své cíle a priority. Sociální pracovník vychází z identifikace požadavků, očekávání a specifických potřeb uživatele, ale i jeho možností a schopností. Spolu s ním společně formulují problém nebo přání, se kterým uživatel přichází. Pokud je to možné, je také společně stanoven osobní cíl. Na základě žadatelem sdělených informací a s ohledem na dosavadní zkušenosti se sociální pracovník snaží zhodnotit situaci a společně s uživatelem hledá možnosti podpory uživatele. Dalším krokem je nabídka sociálního pracovníka ohledně možné podpory uživatele v rámci poskytované sociální služby.

Služba je poskytována na základě smlouvy, která může být uzavřena ústně nebo písemně a může být i anonymní. Smlouvy jsou evidovány. Při sjednávání služby je uživatel seznámen se svými právy a povinnostmi, s průběhem služby a předpokládanou dobou trvání služby. Poskytovatel shromažďuje údaje jen nezbytně nutné k poskytování služby, a to vždy se souhlasem uživatele. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zapojení uživatele do rozhodování o využití služby

Předtím, než je služba poskytnuta, jsou uživatelé dostatečně informováni o náplni a pravidlech poskytování služby, aby se mohli informovaně rozhodnout, zda ji využijí. Včasné informace o druhu služby mají zabránit tomu, že by uživatel očekával neuskutečnitelné služby (např. úplné právní zastupování) apod.

Uživatel sám, podle svých možností, formuluje obsah i rozsah služeb, které jsou zapracovány do smlouvy. Stanoví si také svůj osobní cíl a potřebné kroky, které k němu povedou ve spolupráci se sociálním pracovníkem. V průběhu služby může uživatel měnit obsah služby, podle svých individuálních potřeb. Může také (i bez udání důvodů) službu kdykoliv ukončit.

Způsob vyřizování stížností

CZP LK má zpracována písemná pravidla pro podávání a vyřizování stížností, se kterými je žadatel o službu seznámen ještě před uzavřením smlouvy. Pracovníci organizace přijímají stížnosti nebo připomínky jako podněty pro svou další práci. Uživatelé jsou také poučeni, jak mohou stížnosti podávat, komu a jakým způsobem, včetně termínu jejich vyřízení. Na každém CZP je také kniha námětů a stížností, kterou na vyžádání pracovník dá k dispozici uživateli pro eventuální záznam. Na všech Centrech jsou také k dispozici schránky, do kterých mohou uživatelé vkládat své náměty a připomínky. Pokud uživatel služby z nejrůznějších důvodů nemůže nebo nechce stížnost sám napsat, má možnost ji podat ústně nebo si zvolit svého zástupce. Pracovník organizace sepíše s uživatelem záznam a dále postupuje podle směrnic. Pracovník dává přitom pozor na riziko vlastní interpretace stížnosti. Při řešení stížnosti uživatele, který má problémy s komunikací, nabídne poradenský pracovník odpovídající pomoc (např. zprostředkování služeb tlumočníka znakové řeči ad.).

Ukončení poskytování služby

Kromě již uvedené možnosti ukončit službu bez udání důvodu ze strany uživatele, existují ještě další způsoby ukončení služby, a to jak ze strany uživatele, tak i poskytovatele. Ze strany poskytovatele to jsou především důvody uvedené v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pro ukončení služby jsou v CZP Libereckého kraje vypracována písemná pravidla, se kterými jsou uživatelé seznámeni při uzavíraní smlouvy.

Spoluúčast uživatele na službě

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ve smyslu zák. č. 108/2006 Sb., O sociálních službách bez úhrady.

Popis materiálního a technického zabezpečení realizace sociální služby

Centrum pro zdravotně postižené Česká Lípa

1. Adresa: Konopeova 812, 470 01 Česká Lípa

2. Velikost m2: 40 m2

3. Vztah k objektu: nájemní smlouva, Centrum sociálních služeb LK

4. Vlastník: Liberecký kraj

5. Vybavení: PC, internet, fax, kopírka, ostatní kancelářské vybavení

6. Bezbariérový vstup: ano

7. Bezbariérové WC: ano

8. Popis a umístění objektu: zvýšené přízemí, plošina, výborná dostupnost, u autobusového a vlakového nádraží

9. Telefon, fax, mobil, e-mail: 487 853 481, dtto, 731 653 003, czpcl@volny.cz

10. www: www.czplk.cz

Centrum odborné psychologické pomoci Nový Bor

  1. Adresa: Svatopluka Čecha 830, Nový Bor
  2. Velikost m2: 20,5 m2
  3. Vztah k objektu: nájemní smlouva, Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace
  4. Vlastník: Město Nový Bor
  5. Vybavení: PC, kopírka, ostatní kancelářské vybavení
  6. Bezbariérový vstup: ano
  7. Popis a umístění objektu: 2. nadzemní podlaží, výtah, výborná dostupnost
  8. Telefon, fax, mobil, e-mail: 487 853 481, dtto, 731 653 003, czpcl@volny.cz
  9. www: www.czplk.cz
Vytvořeno 10.9.2010 22:47:47 | přečteno 3565x | lesk
 
 
 
 
load