>
>
22176295

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

12 / 2004

Aktuality, Bude Vás zajímat, Novinky v právní oblasti

A K T U A L I T Y

POZOR ZMĚNA!!! POZOR ZMĚNA!!! POZOR ZMĚNA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘI PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ

V CZP Česká Lípa,Konopeova 812 se bude konat v letošním roce naposledy 13.12., ale JEN od 9,00-12,00.

První termín v r.2005 připadá na 17.ledna 2005

V CZP Liberec, Zahradní 415/10 se bude konat rovněž 13.12. ale JEN od 13.00-16.00.

První termín v r.2005 připadá na 10.ledna 2005

* * * * * * *

PRÁVNÍ PORADNA

V r.2005 budou pokračovat služby právní poradny. V CZP Česká Lípa vždy první pondělí v měsíci- tj.3.ledna, 7.února, 7.března 2005. Nadále platí zásada,že je nutno se předem objednat-buď osobně nebo telefonicky v CZP Česká Lípa,Konopeova 812,tel.487 853 481.

V CZP Liberec bude právní poradna každou první středu v měsíci-tj.5.ledna,2.února,2.března 2005. I zde platí, že je nutno se předem objednat v CZP Liberec,Zahradní 415/10, tel.485 104 044

* * * * *

KLUB SEŠLOST

Poslední setkání v letošním roce proběhlo 1.prosince v restauraci U Bohouše a zúčastnilo se ho 52 členů, kteří zde strávili v družné zábavě velice příjemné odpoledne. Dostavil se i Mikuláš s čertem, kteří všem přítomným přinesli nadílku.

První setkání v r.2005 se bude konat 19.ledna od 14.00 v zasedací místnosti CZP Česká Lípa,Konopeova 812.

* * * * *

NABÍDKA REKONDIČNÍCH POBYTŮ

Všem organizacím ZP v Libereckém kraji nabízíme možnosti konat rekondiční pobyty v těchto místech:

Penzion TAVBA,Smetanova 636, 471 14 Kamenický Šenov. Ubytování v hlavní budově-cca 70 lůžek(pokoje s teplou vodou-umyvadlo)-cena na osobu a den 165,-Kč; dependance Gočár-cca 26 lůžek(pokoje s vlastním soc.zařízením)-cena na osobu a den 215,-Kč.

Stravování- 3x denně(plná penze)-130,-Kč; 2x denně(polopenze)-100,-Kč; + 1 svačina-10,-Kč

Termální koupaliště VADAŠ- ŠTÚROVO,kontakt: František TVRDOŇ, Janka Krála 29, 942 01 Šurany. Ubytování- 4lůžkové bungalovy. Na každém pokoji je kuchyňský kout s elektrickým 2 plotýnkovým vařičem, základní kuchyňské vybavení, barevná TV, lednička. Sprchy a WC jsou součástí vybavení

Sezóna: červenec,srpen- cena za osobu 310,-Sk

Mimo sezónu: únor,březen, duben, říjen-cena 200,-Sk; květen, červen, září-cena 220 Sk.

Cena zahrnuje:ubytování,poplatky za el.energii a vodu, povlečení, závěrečný úklid a místní turistický poplatek.

Bližší podrobnosti k uvedeným místům a dalším nabídkám služeb k dispozici na CZP Česká Lípa,Konopeova 812; CZP Jablonec nad Nisou, Skřivánčí 12; CZP Liberec, Zahradní 415/10; CZP Semily, Archivní 570

NAŠE GRATULACE

MO TP Česká Lípa blahopřeje svým členům, kteří v průběhu měsíce ledna 2005 oslaví svá životní výročí.Přejeme hodně zdraví a spokojenosti pp.J.VÁŇOVI, I.VILDOVÉ, J.HOLEČKOVÉ, Z.PAĎOUROVI, K.SEČKÁROVÉ, F.BAROCHOVI, L.BERÁNKOVÉ, V.BENDLOVÉ, I.NEDVĚDOVÉ, J.SLAVÍKOVÉ, E.TUPÉ.

P O Z O R!!!

MO TP Česká Lípa upozorňuje své členy,aby si zkontrolovali své členské průkazy, zda mají řádně vyrovnány členské příspěvky. V případě, že nebudou příspěvky vyrovnány 2 roky, budou takoví členové vyškrtnuti z členské základny.

B U D E V Á S Z A J Í M A T

NOVINKY V PRÁVNÍ OBLASTI, TÝKAJÍCI SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

NOVÝ ZÁKON O DPH zachovává vrácení daně.

V souvislosti s naším vstupem do EU byl přijat nový zákon č.235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty,který nabyl účinnosti dnem 1.5.2004. Zákon obsahuje také ustanovení o vrácení daně osobám se zdravotním postižením.

§85

Vrácení daně osobám se zdravotním postižením

(1)Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně u osobního automobilu zakoupeného v tuzemsku, a to i formou finančního pronájmu. Při nákupu osobního automobilu formou finančního pronájmu nevzniká nárok na vrácení daně z přirážky u leasingové společnosti.

(2) Pro účely tohoto ustanovení se osobou se zdravotním postižením rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán příspěvek na zakoupení osobního automobilu.

(3) Daň se vrací osobě se zdravotním postižením za jeden osobní automobil nakoupený v tuzemsku v období 5 let, nejvýše však do výše 100 000 Kč.

(4)Nárok na vrácení daně podle odstavce 3 může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejdříve

a)za kalendářní měsíc, v kterém byl osobní automobil zakoupen,nebo

b)při ukončení finančního pronájmu a převodu vlastnického práva na nájemce, pokud byl osobní automobil nakoupen formou finančního pronájmu.

(5)Při zakoupení ojetého automobilu může osoba se zdravotním postižením uplatnit nárok na vrácení daně vypočtené ze základu daně podle §90.

(6) Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejpozději do 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a v případě nakoupeného osobního automobilu formou finančního pronájmu nejpozději do 6 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém bylo převedeno vlastnické právo na nájemce.

(7) Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavců 1 a 2, může uplatnit tento nárok podáním žádosti o vrácení daně správci daně místně příslušnému podle jejího trvalého pobytu. Osobě se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení daně, se daň vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti.

(8) Žádost o vrácení daně musí obsahovat

a)jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zdravotně postižené osoby

b) rozhodnutí podle odstavce 2,

c)daňový doklad podle § 26 nebo doklad o prodeji osobního automobilu, který byl vystaven plátcem.

(9)Na dokladu o prodeji osobního automobilu je plátce povinen uvést

a)obchodní firmu nebo jméno a příjmení,popř.název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění

b)daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění

c)obchodní firmu nebo jméno a příjmení,popř. název, sídlo nebo místo podnikání,popř.místo trvalého pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje,

d)rozsah a předmět zdanitelného plnění,

e)evidenční číslo dokladu,

f)datum uskutečnění zdanitelného plnění,

g)sazbu daně a základ daně,

h)výši daně uvedenou v korunách a haléřích,popř.zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru,

i)výši ceny včetně daně celkem.

V příloze č.1, obsahující seznam zboží podléhající snížené 5% sazbě,jsou kromě hodně medializovaných dětských plen zahrnuty také zdravotnické prostředky včetně náhradních dílů, zařízení pro nevidomé, zařízení pro přepravu těžce tělesně postižených osob upoutaných na vozíku, ruční ovládání pedálů, speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby atd.

V příloze č.2, obsahující seznam služeb podléhajících snížené dani, jsou mj. práce na zdravotnických prostředcích včetně ortopedických pomůcek, opravy invalidních vozíků, zdravotní a sociální péče, pokud není osvobozena od daně , atd.

Ustanovení § 85 bude v platnosti do 31.12.2006. Jedním z důvodů pro omezení doby platnosti ustanovení o vrácení DPH osobám se zdravotním postižením byla argumentace, že obdobné ustanovení se v zemích EU nevyskytuje. Toto tvrzení však neodpovídá skutečnosti. Jak jsme byli upozorněni firmou API CZ, která se zabývá úpravou vozidel pro zdravotně postižené, ustanovení o osvobození od placení DPH existuje ve Velké Británii.

Vzhledem k častým problémům vzniklým v důsledku nešťastně formulovaného ustanovení o účinnosti zákona již NRZP vypracovala a poslancům zaslala návrh novelizace zákona.

JUDr. Jan HUTAŘ

SDĚLENÍ MINISTERSTVA FINANCÍ k § 113 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Podle § 113 nabývá tento zákon účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost se stanovenými výjimkami. Podle písmene a) ustanovení § 23 odst.3, § 73 odst.3 věty poslední a §51 odst.1 písm. j) nabývají účinnosti dnem 1.ledna 2005, tj.možnost uvádění daně při dovozu v daňovém přiznání a osvobození od daně bez nároku na odpočet daně pro veškeré loterie a jiné podobné hry.

Z jazykové dikce § 113 by mohlo vyplývat, že písmena b) a c) nenabývají účinnosti vůbec, pouze pozbývají platnosti k uvedeným datům. Podle písmene b) se jedná o ustanovení § 51 odst. 1 písm. i) a § 68 odst. 10), které se týkají osvobození od daně s nárokem na odpočet daně u loterií a jiných podobných her, a podle písmene c) ustanovení § 85,které se týká vrácení daně zdravotně postiženým osobám při pořízení osobního automobilu.

Pozměňovací návrh, kterým byla upravena účinnost těchto ustanovení, byl zjevně míněn tak, že uvedená písmena b) a c) mají nabýt účinnosti také datem 1.5.2004 a že mají pozbýt platnosti dnem 31.12.2004(loterie a podobné hry) a 31.12.2006(vracení daně), a proto podle právního názoru Ministerstva financí nabyla obě uvedená ustanovení účinnosti dnem 1.5.2004 a pozbudou platnosti v uvedených lhůtách.

* * * * * * *

DŮLEŽITÉ ZMĚNY V POSUZOVÁNÍ SOCIÁLNÍ POTŘEBNOSTI

Upozorňujeme na důležitou změnu v posuzování sociální potřebnosti, k níž došlo zákonem č.422/2003 Sb.,který nabyl účinnosti dnem 1.1.2004. Podle nového znění nebude občan považován za sociálně potřebného v případě, že nemá možnost zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Za vlastní přičinění se považuje zvýšení příjmu těmito způsoby:

1) Vlastní prací

Možnost zvýšení příjmu vlastní prací se nezkoumá při posuzování sociální potřebnosti

a) poživatele starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu

b) občana staršího 65 let

c) rodiče (osvojitele, občana,který dítě převzal do péče nahrazující péči rodičů, pěstouna) celodenně osobně řádně pečujícího alespoň o jedno dítě do 4 let věku nebo o dítě starší, které nemůže být umístěno v předškolním zařízení, nebo o 3 a více dětí, z nichž alespoň jedno je do 10 let věku a ostatní do 15 let věku, nebo o dítě, které je podle předpisů o důchodovém pojištění dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči,

d) občana osobně, celodenně a řádně pečujícího o osobu blízkou nebo jinou osobu, která je převážně nebo úplně bezmocná, nebo starší 80 let a částečně bezmocná,

e) nezaopatřeného dítěte;nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle předpisů o důchodovém pojištění.

U jiných občanů neznamená ani fakt, že jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, automaticky splnění podmínky snahy o zvýšení příjmu vlastní prací. Občan ke splnění této podmínky musí projevovat aktivitu.

2) Řádným uplatněním zákonných nároků a pohledávek,

zejména nároku na dávky nemocenského pojištění(péče), dávky důchodového pojištění(zabezpečení), dávky státní sociální podpory, výživné a příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce podle zákona o rodině. Jde o uplatnění vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi, vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými, vyživovací povinnost mezi manželi, výživné rozvedeného manžela. Důležité je i uplatnění nároků z pracovních nebo obdobných vztahů. Uplatnění zákonných nároků a pohledávek příslušný orgán nevyžaduje v případech, kdy je zřejmé, že uplatnění by nebylo úměrné zisku z něj plynoucímu, nebo pokud nepovažuje za možné je po občanu spravedlivě žádat.

3)Prodejem nebo jiným využitím vlastního majetku

Prodej nebo jiné využití vlastního majetku se nevyžaduje:

a) u movitých věcí, které nepodléhají výkonu rozhodnutí;

Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména:

-běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,

-snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,

-zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,

-hotové peníze do částky 1000 Kč.

Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.

b) u nemovitosti nebo bytu, které občan využívá k přiměřenému trvalému bydlení;

c) u kompenzačních a technických pomůcek osob s těžkým zdravotním postižením, poskytnutých podle § 33 vyhl. 182/1991 Sb.;

d) u úprav a vybavení, na jejichž pořízení byl poskytnut příspěvek podle § 34 vyhl. 182/1991 Sb.;

f) u motorového vozidla, na jehož zakoupení , celkovou opravu nebo zvláštní úpravu byl poskytnut příspěvek podle § 35 vyhl.182/1991 Sb.;

g) u motorového vozidla, na jehož provoz pobírá osoba oprávněná nebo osoba společně posuzovaná příspěvek na provoz motorového vozidla podle § 36 vyhl.182/1991 Sb.

Orgán příslušný k rozhodování o poskytování dávek sociální péče je oprávněn posoudit, zda prodej nebo nakládání s majetkem není pro občana spojeno s nepřiměřenou tvrdostí, a také zvýšení příjmu vlastním přičiněním nevyžadovat.

Za sociálně potřebného se též nepovažuje rodič, který neplní povinnosti zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte spojené s řádným plněním školní docházky, pokud dítě je pro účely sociální potřebnosti společně posuzovanou osobou.

Z dalších ustanovení je nezbytné upozornit na zakotvení povinnosti žadatele o dávku sociální péče nebo jejího příjemce osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, dát písemně souhlas k ověření těchto skutečností a na výzvu se osobně dostavit k příslušnému orgánu, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky, zejména zdravotní stav. Stejnou povinnost mají i společně posuzované osoby. Nesplnění těchto povinností může vést(po předchozím upozornění) k zamítnutí žádosti, k zastavení výplaty nebo odejmutí dávky sociální péče.

JUDr. Jan HUTAŘ

* * * * * * * * *

POSTUP PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SCHVÁLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU

Elektrický vozík je zapůjčen na základě schválení komise pro přidělování elektrických vozíků a myoelektrických protéz. Tato komise je složena ze dvou pracovníků ÚP VZP a dalších pěti externích odborníků, je poradním orgánem ředitelky VZP ČR Ing. Jiřiny Musílkové. Své zastoupení v komisi mají i postižení spoluobčané.

Formulář žádosti k přidělení elektrického vozíku je na každé OP VZP. Obsahuje vyjádření navrhujícího lékaře jedné z odborností rehabilitace, ortopedie, neurologie a interny. Svá vyjádření v žádosti uvedou i specialisté psychiatr,resp. psychologie a oční lékař. Posledně jmenovaný pouze v případě, že navrhující lékař nemůže rozhodnout o zrakové schopnosti pacienta k řízení elektrického vozíku. Pokud ano, sám toto v žádosti vyznačí a klient nemusí absolvovat vyšetření u očního lékaře. Pokud žadatel o vozík má jednoznačnou indikaci ortopedickou, resp.neurologickou, rovněž nemusí doložit vyšetření druhého specialisty. Interní vyšetření absolvuje klient pouze v případech, kdy toto onemocnění je natolik závažné, že na jeho základě lze elektrický vozík doporučit. Například pacient má svalovou sílu horních končetin dobrou, mohl by tedy ovládat vozík mechanický, ale chronické interní onemocnění je natolik závažné, že neumožňuje námahu, která je k ovládání mechanického vozíku potřebná.

Správně vyplněnou žádost předá pojištěnec na příslušnou OP VZP, která ji odešle k posouzení komisi. Po zasedání komise obdrží OP VZP výsledek, který obsahuje jeden ze závěrů:

Ano-komise souhlasí s přidělením elektrického vozíku,

Odloženo-komise požaduje doplnění nebo vysvětlení některých vyšetření,

Ne-komise nesouhlasí s přidělením elektrického vozíku, není splněno některé z indikačních kritérií. V případě negativního závěru komise, tedy ne, může navrhující lékař podat odvolání, ve kterém doplní své původní stanovisko, aby komise mohla žádost znovu projednat.

Nejčastější nedostatky při vyplňování žádostí.

1. Nejsou uvedeny výška a váha pacienta. Těžko potom doporučit vhodný typ elektrického vozíku.

2. U pojištěnců do 18 let musí být přiloženo prohlášení zákonných zástupců dítěte, že plně zodpovídají za bezpečnost jeho i ostatních účastníků silničního provozu. Často chybí.

3. V žádosti je uveden typ vozíku, který má nosnost na hranici váhy pojištěnce. Vozík má pojištěnec užívat minimálně 5 let,a je proto velké nebezpečí přetěžování vozíku. To nastane i v případě, že pojištěnec veze nákup, se kterým se při podání žádosti nepočítá, a ten něco váží.

4. Výběr navrženého vozíku a následně schváleného je udělán nezodpovědně a pojištěnec dodatečně zjistí, že např. neprojede jedněmi dveřmi v bytě. Dodatečně požaduje výměnu, ale vozík již používal a nastávají zbytečné komplikace.

Závěrem musíme upozornit na skutečnost, která se občas objevuje. Ačkoliv číselník PZT obsahuje drtivou většinu elektrických vozíků plně hrazených, žádost obsahuje typ vozíku, na který je doplatek. Na upozornění komise žadatel změní typ vozíku.

Proto radíme, nechte se informovat, zda úhrada je stoprocentní, abyste neměli problémy po dodání vozíku. V případě, že s doplatkem souhlasíte, je vhodné potvrdit to písemně při podání žádosti.

Jiří SUTTNER,VZP

* * * * * * * * * * * * * * * *

NAŠE PŘÁNÍ VŠEM

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje přeje všem našim čtenářům krásné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti v Novém roce 2005.

PRO KRÁSU STROMU NA NÁMĚSTÍ

Člověče,zastav se,podívej na tu krásu, Co to klepe na okénko, Štědrý večer se blíží.

Vánoční strom jako z pohádky. Zas to kouzlo Vánoc spěchá lásku,zdraví dát.

Přišel k nám krásný sám,kouzlo Vánoc Co si jen přát, lehce lehounce snížek padá,

Mu vtiskne ozdob a svíček pán. Na nebi září hvězda, hvězdička,plní tajná přáníčka,

Zazáří krásou. Rozzáří dětská očka, aby do všech domovů přišlo štěstí, zdraví a láska,

lásku a pokoj v duši každému z nás aby děti na celém světě neměly hlad, mohly si spokojeně

kousek dá, aby srdce měla k sobě blíž. a radostně hrát, aby celý svět byl bez válek.

Aby Nový rok 2005 byl šťastný, krásný a veselý

pro všechny lidi na této planetě.

Vytvořeno 2.1.2005 21:54:07 - aktualizováno 2.9.2005 11:58:33 | přečteno 3453x | Zahrádková
 
 
 
 
load