>
>
22176295

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

8 / 2005

O projektu Integrace 2005, O projektu vzdělávacího, poradenského a vzdělávacího centra pro zdravotně znevýhodněné osoby a jejich rodiny v Libereckém kraji, Naše poděkování, Důležitá informace pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P.

EVROPSKÁ UNIE A MY

Projekt INTEGRACE 2005.

Projekt INTEGRACE 2005 je novým projektem Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje v rámci grantového schématu „Sociální integrace v Libereckém kraji“, které Liberecký kraj vyhlásil v rámci opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu (SROP). V současné době je projekt ve stadiu hodnocení.

V rámci projektu budou nezávisle na sobě probíhat celkem čtyři rozsáhlé aktivity, zaměřené na sociální integraci handicapovaných v Libereckém kraji. V rámci projektu bude poskytováno základní i specifické poradenství, odborné poradenství (právní, psychologické, pro neslyšící a nedoslýchavé), které handicapovaným občanům poskytne informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech, nabídne jim různé možnosti řešení jejich obtížné životní situace a pomůže jim tyto možnosti realizovat. Projekt dále zahrnuje služby osobní asistence, jako moderní služby sociální pomoci pro těžce zdravotně handicapované občany, kteří chtějí žít ve svém přirozeném prostředí a plně se realizovat v osobním životě, ale k zvládaní každodenních úkonů potřebují pomoc jiné osoby. Cílem je podporovat v nejvyšší možné míře jejich sociální začlenění a zapojit je do běžného života společnosti (včetně studia, zaměstnání, rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů apod.). Projekt dále zahrnuje volnočasové aktivity (Krajské sportovní hry se zdravotně handicapovanými občany, Výstavy prací, Klub ROSKA, Klub matek na mateřské dovolené) a Klub Sešlost a Kulturní klub v rámci komunitní práce s cílem rozvoje osobnosti handicapovaných, rozvoje jejich samostatnosti, rozvojem jejich dovednosti a hlavně hledání aktivního přístupu k řešení své vlastní situace. Posledním článkem projektu jsou edukační aktivity (PC kurzy, kurz znakové řeči) a osvětová činnost (www stránky a časopis Sdruženáček) s cílem zvýšení specifických dovedností práce s PC u handicapovaných občanů a zvýšením informovanosti handicapovaných občanů i zdravé veřejnosti se službami, které organizace nabízí, jako důležité součástí celé strategie projektu.

Dovolte nám, abychom vás podrobněji seznámili s jednotlivými aktivitami projektu a nabídli vám možnost účasti na něm.

V rámci projektu INTEGRACE 2005 již proběhly 4. Krajské sportovní hry se zdravotně handicapovanými občany o kterých jsme Vás podrobně informovali v předchozích číslech měsíčníku Sdruženáček a v regionálním tisku. Ještě jednou děkujeme.

CO VÁM DÁLE NABÍZÍME:

PORADENSTVÍ

Bude probíhat ve všech CZP (Česká Lípa, Liberec, Semily a Jablonec nad Nisou). Kromě standardního komplexu služeb bude poradenství zahrnovat i profesní poradenství a poradenství v nezaměstnanosti, kde jednotlivá CZP povedou seznam všech zájemců o práci z řad handicapovaných občanů a budou jim aktivně pomáhat při hledání vhodného zaměstnání, zjišťovat možnosti dalšího vzdělávaní, rekvalifikačních kurzů apod. s cílem zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Poradní hodiny v ČESKÉ LÍPĚ

Pondělí, Středa 7,30-12,00 12,30-16,30

Úterý, Čtvrtek 8,00-12,00 12,30-15,00

Poradní hodiny v LIBERCI, SEMILECH a JABLONCI NAD NISOU

Pondělí, Středa 8,00-12,00 13,00-17,00

Úterý, Čtvrtek 8,00-12,00 12,30-15,00

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

odborné poradenství poskytují odborníci.

  • právní poradna - 1 x měsíčně

v CZP Česká Lípa: 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2005

v CZP Liberec: 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2005

  • poradna pro neslyšící a nedoslýchavé spojená s opravou sluchadel - 1 x měsíčně

v CZP Česká Lípa: 12.9., 10.10., 14.11., 12.12. 2005

v CZP Liberec: 5.9., 3.10., 7.11.,5.12. 2005

v CZP Semily: 19.9., 17.10., 21.11., 19.12. 2005

  • psychologická poradna - 6 x ročně
  • poradna pro kompenzační pomůcky - podle potřeb uživatelů
  • logopedická poradna - podle potřeb uživatelů

SLUŽBU OSOBNÍ ASISTENCE

(CZP Česká Lípa, CZP Liberec, CZP Semily a CZP Jablonec nad Nisou)

která je určená pro těžce zdravotně postižené děti, dospělé a seniory, kteří již samostatně nemůžou zvládnout některé běžné životní úkony a potřebují pomoci aby i nadále mohli zůstat ve svém domácím prostředí a nadále žít svůj vlastní život podle svých přání. Podrobnější informace o službě osobní asistence dostanete ve všech CZP.

REGIONÁLNÍ VÝSTAVY PRACÍ HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ

(CZP Česká Lípa, CZP Liberec, CZP Semily a CZP Jablonec nad Nisou)

Nejbližší výstavy prací proběhnou na podzim, v listopadu 2005. I Vás si dovolujeme pozvat aby jste vystavili svoje výrobky, kterými se těšíte ve volné čase a potěšili jimi i ostatní.

KLUB ROSKA

(CZP Česká Lípa)

je určen hlavně pro občany s roztroušenou sklerózou, ale toto postižení není podmínkou. Činnost klubu bude probíhat pod vedením zkušeného psychologa, který povede všechny účastníky ke vzájemné pomoci při řešení různých problému, které trápí každého člověka. Součástí klubu bude i odborné poradenství a vzdělávací aktivity. Cílem klubu je rozvoj osobnosti všech účastníků a integrace do společenského života.

Klub se bude scházet 1x měsíčně v CZP Česká Lípa. První setkání se plánuje na měsíc září 2005.

V případě, že máte zájem zúčastnit se na činnosti klubu, kontaktujte prosím CZP Česká Lípa.

KLUB MATEK NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

(CZP Semily)

je určen pro matky na mateřské dovolené, kterým má nabídnout možnost společného setkávaní. Náplní klubu bude specifické sociální poradenství, profesní poradenství (včetně hledání možnosti rekvalifikačních kurzů), vzdělávací aktivity (výuka práce s PC, přednášky z oblasti zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí, sociální otázky apod.). Cílem klubu je rozvoj osobnosti všech účastníků a integrace do společenského života.

Klub se bude scházet 1x týdně v CZP Semily, vzdělávací aktivity budou probíhat 1 x měsíčně. První setkání se plánuje na měsíc září 2005.

V případě, že máte zájem zúčastnit se na činnosti klubu kontaktujte prosím CZP Semily.

KULTURNÍ KLUB A KLUB SEŠLOST

(CZP Česká Lípa)

Náplní klubů jsou vzdělávací (přednášky v rámci života v komunitě, historie, zdravého životního stylu, ochrany životního prostředí, sociální integrace apod.), kulturní a společenské aktivity (návštěvy divadelních představení, výstav, koncertů apod.).

Partnerem CZP v rámci činnosti Klubu Sešlost i Kulturního klubu je MO TP Česká Lípa.

PRVNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU SEŠLOST po prázdninách je 14. 9. 2005 od 14.00 v CZP Česká Lípa. Na programu je pokračování povídání o řemeslech - ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRÁCE S PC.

(CZP Česká Lípa a CZP Jablonec nad Nisou)

Základní kurz výuky práce s PC je určen pro úplné začátečníky - výuka zahrnuje základní znalosti ovládání PC, prostředí Microsoft Windows, Microsoft Word a prostředí internetu. Rozsah kurzu je 10 hodin.

PC kurzy budou probíhat v České Lípě ve spolupráci s Obchodní akademií a v Jablonci nad Nisou ve spolupráci se Střední průmyslovou školou. Výuku zajišťují odborní lektoři z uvedených škol.

V rámci projektu INTEGRACE 2005 proběhnou v České Lípě i Jablonci nad Nisou 2 základní kurzy výuky práce s PC. Předběžně jsou kurzy naplánované na měsíc říjen 2005 a leden 2006.

Všechny zájemce prosíme, aby v případě zájmu kontaktovali příslušné CZP.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝUKY ZNAKOVÉ ŘEČI

(CZP Česká Lípa a CZP Liberec)

Náplní kurzu budevýuka znakového jazyka - jako komunikačního prostředku vhodného pro sluchově postižené občany. Verbální komunikace je nahrazena danými znaky. Dorozumívací systém je tvořen specifickými vizuálně - pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou a horní části trupu.

V rámci projektu INTEGRACE 2005 proběhne v CZP Česká Lípa i CZP Liberec 1 kurz výuky znakové řeči v celkovém rozsahu … hodin. Kurz je určen pro úplné začátečníky pro získaní základního povědomí o znakové řeči a základu nutných pro další studium. Předběžně jsou kurzy naplánované na měsíc září a říjen 2005.

Všechny zájemce prosíme, aby v případě zájmu kontaktovali příslušné CZP.

O dalších aktivitách projektu INTEGRACE 2005 a o jeho výsledcích Vás budeme nadále průběžně informovat.

* * *

Projekt vzdělávacího, poradenského a vzdělávacího centra pro zdravotně znevýhodněné osoby a jejich rodiny v Libereckém kraji.

Projekt vzdělávacího, poradenského a vzdělávacího centra pro zdravotně znevýhodněné osoby a jejich rodiny v Libereckém kraji je novým projektem Obchodní akademie v České Lípě. Žádost, kterou Obchodní akademie předložila v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů z finančních prostředků Evropské unie je nyní ve stádiu hodnocení projektu. Hlavním partnerem projektu je Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje.

V případě, že komise projekt podpoří, budeme Vám moci v CZP Česká Lípa nabídnout řadů zajímavých aktivit:

KURZY VÝUKY ZNAKOVÉ ŘEČI - začátečníci, pokročilí

jsou určeny samotným sluchově postiženým, rodičům a dalším rodinným příslušníkům sluchově postižených osob; pracovníkům úřadů a institucí, kteří přichází se ZP do styku; dalším zájemcům.

Celkový rozsah kurzu-108 hodin. Kurz bude probíhat na OA v ČL a to v rozsahu 3 hod./týden po dobu 9 měsíců.

KURZY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

jsou určeny zrakově postiženým a dalším zájemcům.

Obsah kurzu: prostorová orientace (v místnostech, v otevřeném prostoru); Braillovo písmo; používání výpočetní techniky; seznámení s pomůckami, které mohou zrakově postiženým usnadnit běžný život.

Celkový rozsah kurzu 16 hodin. Kurz bude probíhat v OA ČL či v domácím prostředí a ro v rozsahu 1 hod./týden po dobu 4 měsíců.

SOUBOR KURZŮ A PŘEDNÁŠEK PRO RODIČE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ i pro zařízení, která ZP děti navštěvují

jsou určeny rodinným příslušníkům či osobám, pečujícím o zdravotně postižené děti; pracovníkům sociálních odborů , institucí či zařízení, které zdravotně postižené děti navštěvují (školy, školky, družiny, nejrůznější kroužky)

Obsah kurzu: psychologické aspekty ZP dětí; přednášky pediatra; možnost začlenění ZP dětí do „normálního kolektivu“; sociálně-právní aspekty; praktická demonstrace.

Celkový rozsah kurzu 32 hodin. Kurz bude probíhat na OA ČL v rozsahu 2 hod./týden po dobu 4 měsíců.

SOUBOR KURZŮ A PŘEDNÁŠEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ - JAK SE UPLATNIT V NORMÁLNÍM ŽIVOTĚ.

je určen zdravotně postiženým(především zrakově, sluchově, tělesně, vnitřně a kombinovaně postiženým)

Obsah kurzu: sociálně právní otázky zdravotně postižených; psychologická problematika; přednáška na téma možnosti uplatnění ZP člověka; praktické ukázky vytváření kolektivů spolupracujících se ZP.

Celkový rozsah kurzu 32 hodin. Kurz bude probíhat na OA v ČL v rozsahu 2 hod./týden po dobu 4 měsíců.

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ - začátečníci

je určen zájemcům z řad zdravotně postižených

Obsah kurzu: 1.-10.lekce učebnice New Headway Elementary; přivlastňovací zájmena, přítomný čas, vazba „there is/are“, předložky místa, času, can/sloud; minulý čas; vyjadřování množství; stupňování přídavných jmen.

Celkový rozsah kurzu 72 hodin. Kurz bude probíhat na OA v ČL v rozsahu 2 hod./týden po dobu 9 měsíců.

KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ - začátečníci

je určen zájemcům z řad zdravotně postižených

Obsah kurzu: 1.-9.lekce učebnice Sprechen Sie Deutsch? I.Gramatika:časování sloves v přítomném čase, skloňování podstatných jmen, předložky se 3. a 4. pádem; podstatná jména v množném čísle; způsobová slovesa, číslovky; zvratná slovesa; odlučitelné a neodlučitelné předpony; stupňování přídavných jmen a příslovcí.

Celkový rozsah kurzu 72 hodin. Kurz bude probíhat na OA v ČL v rozsahu 2 hod./týden po dobu 9 měsíců.

KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ - začátečníci

je určen zdravotně postiženým

Obsah kurzu: operační systém Windows XP;textový editor Word 2000; tabulkový kalkulátor Excel 2000; prezentační program Power Point 2000; internetový prohlížeč Explorer 6; e-mailový klient Outlook Express 6.

Celkový rozsah kurzu 40 hodin. Kurz bude probíhat na OA v ČL v rozsahu 2 hod./týden po dobu 5 měsíců.

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ - pokročilí

Obsah kurzu:1.-10. lekce učebnice New Headway Pre-intermediate;Gramatika.čsování sloves v čase přítomném, minulém a budoucím; vyjadřování množství; neurčitost; použití členů(a/an; the)“What´s like?“ otázky, rady (should, would).

Celkový rozsah kurzu 72 hodin. Kurz bude probíhat na OA v ČL v rozsahu 2 hod./týden po dobu 9 měsíců.

KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ - pokročilí

Obsah kurzu:10.-14. lekce učebnice Sprechen Sie Deutsch? I.;1.-5.lekce učebnice Sprechen Sie Deutsch? II.; Gramatika:zájmena; werden v přítomném čase, préteritum, perfektum, záporná zájmena, podmět „es, man“; slovosled ve vedlejší větě; zájmenné příslovce; skloňování přídavných jmen; skloňování osobních zájmen; řadové číslovky.

Celkový rozsah kurzu 72 hodin. Kurz bude probíhat na OA v ČL v rozsahu 2 hod./týden po dobu 9 měsíců.

KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ - pokročilí

Obsah kurzu:textový editor Word 2000; tabulkový kalkulátor Excel 2000; prezentační program Power Point 2000; grafický editor GIMP; vytváření webových stránek v jazyce HTML; kaskádové styly (CSS)

Celkový rozsah kurzu 40 hodin. Kurz bude probíhat na OA v ČL v rozsahu 2 hod./týden po dobu 5 měsíců.

Zájemci o jednotlivé kurzy a aktivity se mohou hlásit na jednotlivých CZP:

CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel.: 487 853 481

CZP Liberec, Zahradní 415/10, tel.: 485 104 044;

CZP Jablonec nad Nisou, Skřivánčí 12, tel.: 483 711 337

CZP Semily, Archivní 570, tel.: 481 653 454

Upozorňujeme že kapacita jazykových kurzů, kurzů znakové řeči a kurzů PC je omezena max .15 účastníků v 1 kurzu), proto neváhejte a zavolejte co nejdříve.

NAŠE PODĚKOVÁNÍ

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje touto cestou vyjadřuje své poděkování všem úřadům a institucím, které přispěly finančními prostředky na zajištění činnosti jednotlivých CZP v rámci kraje.

MěÚ SEMILY, kteří prosadili poskytnutí finanční podpory ve výši 24.000,- Kč na provoz CZP Semily;

VZP Česká Lípa, která poskytla finanční podporu preventivnímu programu péče o zdravotně postižené(úhrada cvičení ZP v bazénu);

Magistrátu města Liberec, který poskytl finanční prostředky CZP Liberec, které slouží k zajištění provozu centra a k rozvíjení služeb osobní asistence;

MěÚ Jablonec nad Nisou, který pravidelně poskytuje finanční podporu ve výši 25.000,- Kč na provoz CZP v Jablonci nad Nisou a dále poskytl finanční podporu na konání Dne se zdravotně postiženými; MěÚ Česká Lípa za poskytnutí grantů na provoz CZP Česká Lípa a zajištění odborného poradenství ve výši 10.000 a 20.000,-Kč; na zajištění 4.krajských sportovních her se ZP ve výši 2.000,- Kč; a částky 300.000,-Kč na služby osobní asistence.

MěÚ Nový Bor za poskytnutí finanční podpory na služby osobní asistence pro občany města Nového Boru ve výši 115 000 ,-Kč

MěÚ Doksy a MěÚ Dubá, které rovněž poskytly finanční podporu CZP LK ve výši 60.000,- Kč.

Díky těmto finančním prostředkům se daří rozvíjet činnost jednotlivých Center pro zdravotně postižené a přibližovat pomoc co nejblíže ke klientům.

Poskytnuté finanční prostředky umožňují poskytovat odbornou pomoc zdravotně postiženým a seniorům ,jejich zapojení do života společnosti a důstojný život v domácím prostředí. Nesmírně si této pomoci a podpory vážíme a věříme, že dobrá spolupráce mezi CZP LK a městskými a obecními úřady a dalšími institucemi bude pokračovat i v budoucnosti.

U P O Z O R Ň U J E M E

Všechny naše čtenáře upozorňujeme na TÝDEN SENIORŮ, který se bude konat v Liberci ve dnech 26.-30.9.2005. Podrobnější informace v dalším čísle.

D Ů L E Ž I T Á INFORMACE PRO DRŽITELE PRŮKAZŮ ZTP/P

České dráhy od 1.8.2004 neopodstatněně a neoprávněně vybírají příplatek za průvodce držitele průkazu ZTP/P ve vlacích vyšší kvality. Chceme Vás upozornit na to, že od 1.7.2005 nabývá účinnosti výměr MF č.02/2005, kde je v příloze č.6, částí IV., článku 2.3, bodu 6 doplněn text: „Průvodce držitele průkazu ZTP/P neplatí příplatek ve vlaku vyšší kvality.“

* * *

MO TP Česká Lípa nabízí volná místa na rekondičním pobytu ve Sloupu v Čechách, který se bude konat ve dnech 24.9.-1.10.2005. Cena pro účastníky z České Lípy a přidružených obcí 1.400,-Kč, pro ostatní 1.600,-Kč(v ceně ubytování, stravování, skupinové cvičení, 2x klasická masáž, 3x koupel, magnetoterapie). Zájemci se mohou hlásit do 10.9.2005 v CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel.487 853 481.

* * *

OV STP Česká Lípa nabízí volná místa na rekondičním pobytu v hotelu Kamýk v Doksech v termínu 11.-18.9.2005. Tento rekondiční pobyt je určen zájemcům s postižením páteře, horních a dolních končetin. Cena 1.600,- Kč.

B L A H O P Ř E J E M E

MO TP Česká Lípa si dovoluje touto cestou popřát svým členům, kteří v průběhu měsíce srpna a září oslaví svá životní jubilea, zdraví, štěstí a spokojenost. Blahopřejeme pp. K. BABORÁKOVÉ, J.SCHRÁNILOVI, V.HORÁKOVI, V.HEJNÉ, A. VAKULOVÉ, M.HRZÁNOVÉ, J.SAIDLOVÉ, V.MARKOVI.

cmyk - peulogo LK 2

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SDRUŽENÁČEK - informační měsíčník CZP LK. Číslo 8/2005; srpen 2005. Náklad 600 výtisků.

Redakční rada: Eva KRUTSKÁ, PhDr.Zdenka ZAHRÁDKOVÁ, Jaroslav LEŠKO, Kateřina KELLNEROVÁ, Dana PISKOVÁ, Ivana BOBKOVÁ. CZP Česká Lípa, Konopeova 812. Tel.: 487 853 481, E-mail: cs_cl@volny.cz

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vytvořeno 30.8.2005 10:14:46 - aktualizováno 1.9.2005 13:01:52 | přečteno 5762x | lesk
 
 
 
 
load