>
>
19829264

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Sdruženáček 10/2007

Doplnění archívu

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT

Pod tímto názvem realizuje Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje projekt, který získal podporu v rámci grantového schématu LK „Sociální integrace v Libereckém kraji“ v rámci 4. výzvy SROP 3.2.

Jednou z aktivit tohoto projektu jsou vzdělávací kurzy, které umožní zdravotně znevýhodněným občanům získání nových znalostí a dovedností, které zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce a usnadní jim zapojení do běžného života společnosti. Jedná se o kurzy:

IT a PC- náplní je: Operační systém Windows XP, Textový editor Word 2000, Tabulkový kalkulátor Excel 2000, Prezentační program Power Point 2000, Internetový prohlížeč Explorer 6, E-mailový klient Outlook Express 6.

Celkový rozsah kurzu 40 hodin. Kurz bude probíhat v rozsahu 3 hod/týden po dobu 3 měsíců. Účastníci kurzu se budou učit v PC učebně dle materiálů připravených lektorem. Předpokládaný počet obsazení 1 kurzu je 10 osob. Pokud účastníci splní stanovenou minimální účast (75%) na jednotlivých přednáškách, bude jim vydáno osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Zájemci se mohou hlásit na jednotlivých CZP- Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily

Zahájení kurzu v České Lípě- 23. října 2007. Zájemci se mohou přihlásit na CZP Česká Lípa, Konopeova 812(487 853 481) do 18. října, kdy musí vyplnit přihlášku do kurzu.

Navazovat pak bude kurz „Jednoduše získej práci“- v jeho náplni najdete: orientace na trhu práce, zmapování silných a slabých stránek, práce s inzerátem, inzerce, možnosti informační společnosti, žádost o zaměstnání, strukturovaný životopis, motivační dopis, komunikační dovednosti, konkurzy a výběrová řízení(ochrana před stresem, postupy jak se na ně nejlépe připravit).

Celkový rozsah kurzu 40 hodin. Kurz bude probíhat v rozsahu 3 hod/týden po dobu 3 měsíců. Předpokládaný počet obsazení 1 kurzu je 10 osob. Pokud účastníci splní stanovenou minimální účast (75%) na jednotlivých přednáškách, bude jim vydáno osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Zájemci se mohou hlásit na jednotlivých CZP- Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Semily.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Sdružení Artefaktum.cz a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje pořádá prezentační setkání handicapovaných umělců Jabloneckého regionu s výtvarníky, herci a hudebníky se uskuteční 1.prosince 2007 od 10.00 -17,00 v prostorách SPOLKOVÉHO DOMU v Jablonci nad Nisou, E. Floriánové 8.

Prezentační setkání věnované dětem je rozšířeno o programy vánočních setkávání u JIZERSKÉHO BETLÉMA v kostele Dr. Farského v Jablonci nad Nisou, kde od 14.00 proběhne Adventní vystoupení žáků základních škol z Jablonce nad Nisou. Záštitu nad setkáním převzala senátorka Mgr. Soňa Paukrtová.

PORADNA PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ

CZP Česká Lípa - 29. 10. 2007 od 9,00 hodin

CZP Liberec - 5. listopadu od 9,00 hodin

CZP Jablonec nad Nisou - 5. listopadu od 13,00 hodin

CZP Semily -12. listopadu 2007 od 9,00 hodin

PRÁVNÍ PORADNA

CZP Česká Lípa - 5. 11. 2007 a 3.12.2007 od 16,00 hodin

CZP Liberec - 7. 11. 2007 a 5. 12. 2007 od 15,00 hod.

Nutno se předem objednat !

NABÍDKA PUBLIKACE

Na jednotlivých Centrech pro zdravotně postižené máte možnost zakoupit si publikaci JUDr. Jana Hutaře: Sociální služby a pomoc v hmotné nouzi. Cena publikace je 80,- Kč

POSEZENÍ S BARVAMI

Na jednotlivých Centrech pro zdravotně postižené se úspěšně rozeběhla akce, zaměřená na využití volného času zdravotně handicapovaných, seniorů a dalších zájemců. Jde o pravidelné setkávání se při kterém účastníci zaměřují na nejrůznější výtvarné a řemeslné techniky a vytváří nejrůznější artefakty. O datech jednotlivých setkání se mohou zájemci na CZP Česká Lípa, CZP Liberec, CZP Jablonec nad Nisou a CZP Semily.

Termíny příštího setkání:

CZP Česká Lípa - pondělí 22. října 2007 od 14,00

CZP Liberec - úterý 23. října od 13,00

CZP Semily - středa 24. října od 13,00

CZP Jablonec nad Nisou - čtvrtek 25. října 2007 od 13,00

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ . . .

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

STP v ČR, o.s.-Místní organizace Česká Lípa zve všechny své členy na členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 25.října 2007 od 15,00 hodin v jídelně Penzionu pro důchodce v Dolní Libchavě.

Program: Zahájení, Zprávy o činnosti, zpráva o hospodaření, Program organizace na nejbližší období, Různé, Diskuse a závěr.

Setkání členů Svazu tělesně postižených ve Cvikově

na zábavných hrách.

První zářijový den (sobota) letošního roku byla pro členy Místní organizace Svazu tělesně postižených ve Cvikově dnem sportovním - vlastně takovou malou olympiádou v areálu Domu dětí a mládeže Cvikováček Cvikov. Čas zahájení sportovního klání byl stanoven na 14 hodin, leč aktéři se dostavovali až do půl třetí. V počtu 35 účastníků program zahájil člen výboru pan Petr Jílek a předsedkyně paní Naďa Mrnková. Byla vysvětlena pravidla k jednotlivým disciplínám, vymyšlených výborem místní organizace. Hod míčkem do panáka (dřevěného, neplést s panákem vodky), hod kroužky na bodované kolíky (v těch jsem bodoval k druhému místu i já), porážení kuželek míčkem pro kočky (pěkně zahýbaly - ty míčky, oba asi utíkaly před kočkami), namotávání provázku s autíčkem na první dotek (šlo to, ale nesměl foukat vítr), hod podkovou na cíl a přesnost (obdoba francouzské hry Petangue) a česká specialita - soutěž o nejkrásnější mužskou nohu.

Pan Jílek pravidla velice přesně a jasně vysvětlil a šlo se bojovat. Každý si mohl vyzkoušet svůj um na všech soutěžních stanovištích. Kuželky byly velký oříšek. Zrovna tak vhodit míčky do pusy panákovi. Jen několika zkušeným se dařilo. Zato hod kroužky byl velmi atraktivní a namotávání provázku s autíčky bylo velmi lukrativní činností.

Po absolvování všech těchto úkolů zahájil pan Jílek soutěž v hodu podkovou. Dvě desetičlenná družstva proti sobě začala dlouhé a zajímavé klání. Hodit zhruba čtvrtkilovou podkovu přesně ke kolíku nebo k podkově spoluhráče na centimetry byl leckdy výkon urputný. Aby si soutěžící trochu oddechli, přijely je pobavit a potěšit svým vystoupením mažoretky - děvčata z Jablonného v Podještědí, nazývající se Jablůňky. Jejich skvělý výkon - pochodový tanec na různou hudbu, odměnili přihlížející bouřlivým potleskem. Pak se dohrálo zbývajících pět kol hodu podkovou.

Nejvíce se všichni těšili na sedm odvážlivců, kteří se rozhodli bojovat v soutěži o nejkrásnější nohu (svoji a mužskou). Po zavěšení potřebné plenty a rozdání hlasovacích lístků začala přehlídka vykukujících nožek. Společný nástup, samostatná produkce a závěrečné odhalení. Sečetly se body a hle, vítěz byl na světě. Nejkrásnější pánskou nohou se pyšní pan Miroslav Nývlt.

Na samý závěr her byly vypsány diplomy a připraveny drobné ceny. Pro všechny zúčastněné byla největší výhrou dobrá nálada a příjemně prožitý den. Potom se zapálil oheň, opékaly se buřtíky, pilo se vínečko a pivečko. Podvečerní náladička po dobré soutěži, jak má být.

Nejvíce medailí a diplomů vyhrál pan Václav Paluš - dvě zlaté za hod kroužky a hod podkovou společně s panem Janem Procházkou a jednu stříbrnou za hod míčkem do panáka. Pak už se sedělo, pilo, klábosilo a dobrá nálada z krásného dne tekla proudem. Z podmračeného dne se vyklubal krásný hvězdičkový večer. Hvězdnou oblohu obdivovalo 16 zbylých lidiček, které stmelil krásný sportovní den, zakončený fantastickou zprávou, že Roman Šebrle vyhrál v Japonsku zlatou olympijskou medaili.

A 35 členů Místní organizace Svazu tělesně postižených občanů ve Cvikově ji ten den vyhrálo s ním.

Zdeněk Nigrin

KRAJSKÁ ORGANIZACE PŘIPRAVUJE

STP v ČR, o.s.- Krajská organizace Libereckého kraje připravuje pro funkcionáře místních a okresních organizací TP seminář, který se bude týkat jednak vedení členských schůzí a dále pak uplatňováním Zákona o sociálních službách v praxi. Seminář se uskuteční 22.11.2007 od 9,00 do 17,00 v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích.

REKONDICE MO TP Česká Lípa

Ve dnech 29. 9. -6. 10. 2007 uskutečnila STP v ČR, os. - Místní organizace Česká Lípa rekondiční pobyt pro tělesně postižené členy a občany České Lípy a spádových obcí v rekreačním středisku Doly Bílina ve Sloupu v Čechách. Rekondice se zúčastnilo 24 členů místní organizace(včetně 1 vozíčkářky). Náplní rekondičního pobytu bylo pravidelné skupinové cvičení- účastníci byli rozdělení do dvou skupin- cvičenci na karimatkách, cvičenci na židli. Vedle skupinového cvičení to pak byly klasické masáže, magnetoterapie, rekondiční vycházky, odborné přednášky. V odpoledních a večerních hodinách byl připraven sportovní a společenský program, kde mohli účastníci prokázat své znalosti a dovednosti. Jako tradičně bylo o účastníky výborně postaráno v otázce ubytování a stravování. Poděkování patří manželům Rojkovým a kolektivu jejich spolupracovníků, kteří účastníkům rekondice připravili příjemné prostředí. Další poděkování směřuje ke členům, kteří pomáhali rekondici zajišťovat-pp. Erbenové, Barochové, Bečkové, manželům Dvořákovým a všem ostatním.

Tento pobyt, který umožnil tělesně postiženým získat či obnovit znalosti a dovednosti, související s jejich postižením, posílit jejich fyzickou i psychickou kondici, bylo možno uskutečnit jedině díky grantu, který poskytl MěÚ Česká Lípa. Patří mu naše poděkovaní a věříme, že i v příštím roce se obdobnou akci podaří uskutečnit.

Za MO TP Česká Lípa

(PhDr. Zdenka Zahrádková)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SDRUŽENÁČEK- Informační měsíčník Center pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Číslo 10/2007 - říjen 2007. Náklad 500 výtisků. Redakční rada: Eva Zemanová, Jaroslav Leško, Dana Pisková, Dana Šormová, Zuzana Albrechtová, PhDr. Zdenka Zahrádková

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vytvořeno 28.1.2010 18:03:41 | přečteno 2624x | lesk
 
 
 
 
load