>
>
22176295

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Sdruženáček 11/2007

Doplnění archívu

PRÁVNÍ OKÉNKO

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI A JAK O NĚJ POŽÁDAT

V letošním roce jsme Vás prostřednictvím našeho časopisu upozorňovali na změny, které vstoupily v platnost od 1. 1. 2007 v souvislosti s platností Zákona o sociálních službách. Týkalo se to zejména přechodu institutu bezmocnosti na příspěvek na péči. Pokud potřebujete poradit, jak požádat o příspěvek na péči obraťte se na jednotlivá Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, při kterých jsou zřízeny PORADNY PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Poradci Vám zde poskytnou pomoc jak při sepsání žádosti o poskytnutí příspěvku na péči, tak Vám vysvětlí veškeré náležitosti spojené s procesem přiznávání příspěvku, dále pak Vám pomohou a poradí při uzavírání smluv na poskytování sociálních služeb ad.

Rady rodičům dětí se zdravotním postižením

1) Od 1. 1. 2007 může dojít u dětí do 7 let věku k souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. T o znamená, že rodiče dětí do 7 let věku by si měli požádat o rodičovský příspěvek. Pobírání tohoto příspěvku v případě dětí starších než 4 roky je ovšem podmíněno tím, že dítě bude uznáno jako dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené pro účely státní sociální podpory. Součet příspěvku bude činit při stupni závislosti

I. 7. 582,- Kč

II. 8. 791,- Kč

III. 12. 791,- Kč

Děti do 7 let věku nemohou získat IV. stupeň závislosti.

Důležité upozornění: pokud je dítě zařazeno do I. Stupně míry závislosti, není doba péče od 4 do 7 let započítávána do důchodového pojištění. Rodiče těchto dětí by měli v tomto období získat jiný titul pro zápočet doby např. pracovním poměrem, byť na částečný úvazek nebo samostatně výdělečnou činností, nebo evidencí uchazečů na úřadu práce.

2) Rodičům od II. stupně míry závislosti je doba péče do důchodového pojištění započítávána. Z uvedeného vyplývá, že rodiče dětí se zdravotním postižením, které dovrší věk 1 roku, by si měli o příspěvek na péči požádat.

3) Rodiče by měli hlídat následující data:

- věk 1 roku dítěte - od této doby vznik nároku na příspěvek na péči

- věk 3 let dítěte - možnost zařazení dítěte do III. stupně míry závislosti

- věk 7 let dítěte - možnost získání IV. Stupně míry závislosti a ukončení možnosti současného pobírání rodičovského příspěvku a příspěvku na péči

Důležité - I v případě přiznání IV. stupně závislosti dojde k poklesu finanční částky z 12. 791,- Kč na 11. 000,- Kč, jelikož končí možnost současného pobírání rodičovského příspěvku. Je nutné dovršení 7 let věku dítěte oznámit.

Souběh příspěvku je možný jen u dětí do 7 let věku, neboť do té doby náleží rodičovský příspěvek. Pro děti starší 7 let do dosažení věku 18 let, pak platí následující výše příspěvku na péči:

I. stupeň závislosti 3. 000,- Kč

II. stupeň závislosti 5. 000,- Kč

III. stupeň závislosti 9. 000,- Kč

4) Důrazně upozorňujeme rodiče dětí, které dovrší 18 let, na nutnost písemně oznámit tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to do 8 dnů od data 18. narozenin dítěte.

Rady pečujícím osobám

1) S platností od 1. 1. 2007 zanikl nárok pečujících osob na příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu, tzn. Že tyto soby jsou zcela bez vlastních prostředků.

2) Ti, kdo do konce roku 2006 pečovali o blízkou nebo jinou osobu, která byla částečně bezmocná a starší 80 let, měli dobu této péče započítávanou do důchodového pojištění a bylo za ně placeno zdravotní pojištění státem. Nově se do doby pojištění započítává doba péče pouze osobám pečujícím o osoby zařazené ve II. Až IV. Stupni závislosti. Protože osoby částečně bezmocné starší 80 let jsou zařazeny do I. Stupně míry závislosti, znamená to, že pečujícím osobám již nebude doba péče do důchodového pojištění započítávána, ani za ně stát nebude hradit zdravotní pojištění.

Příspěvek na péči a pomoc v hmotné nouzi

1) V souvislosti se zákonem o pomoci v hmotné nouzi je nutné říci, že příspěvek na péči není příjmem u příjemce příspěvku ani u osob společně s ním posuzovaných.

2) Společně posuzovanými osobami jsou podle zákona o životním minimu:

a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,

b) manželé,

c) rodiče a

1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené,

2. zletilé děti, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d),

d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které písemně prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

U těchto osob se pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči nepočítá jako příjem.

ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ OPAKUJÍCÍCH SE PENĚŽNÍCH DÁVEK

Občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační či jiné pomůcky(tj. na hole, berle, nákup baterií, nákup mastí pro onkologické pacienty), kterým pověřené obecní úřady poskytují příspěvek na zvýšené výdaje související s používáním těchto pomůcek(a to až do výše 200,-Kč měsíčně) bude tento příspěvek poskytován pouze do 31. 12. 2007. Od 1. 1. 2008 se výplata této dávky ruší.

PORADNA PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ

Do konce roku 2007 se poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé uskuteční v těchto termínech:

CZP Česká Lípa - 26. 11. 2007 od 9, 00 do 15, 00 hodin

CZP Liberec - 3. 12. 2007 od 9,00 do 12, 00 hodin

CZP Jablonec nad Nisou - 3. 12. 2007 od 13, 00 do 15, 00 hodin

CZP Semily - 10. 12. 2007 - od 9,00 hodin

PRÁVNÍ PORADNA

CZP Česká Lípa, Konopeova 812 -3. 12. 2007 od 16, 00 hodin

CZP Liberec, Zahradní 415/10 - 5. 12. 2007 od 15,00 hodin

Nutno se předem objednat!

VÁNOČNÍ VÝSTAVA PRACÍ ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ

Druhá výstava prací zdravotně handicapovaných v tomto roce je motivována blížícími se vánočními svátky. Zájemci ji budou moci shlédnout nejprve v České Lípě, pak v Liberci a nakonec v Semilech. Vystaveny budou práce jednotlivců i kolektivů a návštěvníci budou moci přispět na aktivity projektu TVOŘÍME DUŠÍ zakoupením vánočních přání(50,- Kč), které zhotovili zdravotně handicapovaní, děti i senioři v rámci POSEZENÍ S BARVAMI.

Kdy můžete výstavu shlédnout:

CZP Česká Lípa - 19. 11. 2007 - 10,00 - 16, 00

20. 11. 2007 - 9, 00 - 16, 00

21. 11. 2007 - 9, 00 - 16, 00

22. 11. 2007 - 9, 00 - 15, 00

CZP Liberec - 26. 11. 2007 - 10, 00 - 16, 00

27. 11. 2007 - 8,00 - 15, 00

28. 11. 2007 - 9, 00 - 16, 00

29. 11. 2007 - 8, 00 - 14, 00

CZP Semily - 3. 12. 2007 - 10, 00 - 16, 00

4. 12. 2007 - 9, 00 - 15, 00

5. 12. 2007 - 9, 00 - 16, 00

6. 12. 2007 - 9, 00 - 15, 00

POSEZENÍ S BARVAMI

Další setkání při tvořivé práci v rámci této akce se uskuteční :

CZP Česká Lípa - vždy v pondělí - 19. 11. 2007, 3. 12. 2007, 17. 12. 2007 od 14,00 hodin

CZP Liberec - vždy v úterý - 20. 11. 2007, 4. 12. 2007, 18. 12. 2007 od 13,00 hodin

CZP Semily - vždy ve středu - 21. 11. 2007, 5. 12. 2007, 19. 12. 2007 od 13, 00 hodin

CZP Jablonec nad Nisou - vždy ve čtvrtek - 22. 11. 2007, 6. 12. 2007, 20. 12. 2007 vždy od 13,00 hodin

PROJEKT „TVOŘÍME DUŠÍ“

ADVENTNÍ SETKÁNÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Sdružení Artefaktum.cz a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje pořádá prezentační setkání handicapovaných umělců Jabloneckého regionu s výtvarníky, herci a hudebníky se uskuteční 1.prosince 2007 od 10.00 -17,00 v prostorách SPOLKOVÉHO DOMU v Jablonci nad Nisou, E. Floriánové 8.

Prezentační setkání věnované dětem je rozšířeno o programy vánočních setkávání u JIZERSKÉHO BETLÉMA v kostele Dr. Farského v Jablonci nad Nisou, kde od 14.00 proběhne Adventní vystoupení žáků základních škol z Jablonce nad Nisou. Záštitu nad setkáním převzala senátorka Mgr. Soňa Paukrtová

MIKULÁŠSKÁ SEŠLOST

Poslední letošní setkání členů Klubu Sešlost se uskuteční v úterý 4. prosince 2007 od 15,00 hodin v restauraci U Bohouše v České Lípě. Přihlášky a platba (100,- Kč) do 30. 11. 2007 na CZP Česká Lípa, Konopeova 812. Společenský program s hudbou.

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ

Projekty schválené pro diabetiky ÚO SD ČR v Jablonci nad Nisou

EPP- Edukačně preventivní pobyt, pořádaný každoročně. 2 roky 1x ročně, 7 let 3x ročně, 6 let 2x ročně. Z počátku to byly 14 denní pobyty, poslední léta jen 11 denní. Jsou vždy zařízeny cvičebny, bazén, ordinace a plánuje se program, který vyhovuje všem. Lékař je přítomen vždycky, chodí i na túry s diabetiky a také každé ráno se zdravotní sestrou ordinuje. Kontroluje se sestrou TK a glykémie, eventuelně také nově vzniklé zdravotní problémy. V posledních letech se kontroluje i cholesterol. Dříve jsme měli vyšetření krve z laboratoře. Výsledky kontrol po EPP jsou vždy zlepšeny, takže je jasné, že tato akce je pro diabetiky dobrá.

Lékaři tuto akci vždy dobře hodnotí. Účastníci se chovají ukázněně, což zase kladně hodnotí vedoucí EPP. Cíl projektu je jasný, naučit diabetika starat se sám o sebe, dle doporučení lékaře.

Za léta 1992 - 2007 jsme měli celkem 35 EPP, se 35 - 46 účastníky.

EMP - Edukačně motivační program. Od zavedení je u nás 1x měsíčně. Máme jen potíže s tím, že diabetolog nedonutí všechny nové diabetiky k účasti. Zveme k přednáškám jak odborné lékaře, tak dietní sestry. Účastníci jsou vždy velmi spokojeni. Nestydí se na něco zeptat, což je obvyklé při členských schůzích. Lékařům se tato forma besed také líbí a nemusí se držet nějakého programu, který mají pro přednášku.

Cvičení v bazénu - je zajištěno 4x v měsíci v Jablonci nad Nisou a každé úterý k nám jezdí i diabetici z jiného bydliště okolo Jablonce nad Nisou. Schází se celkem 20 - 30 diabetiků, kteří chodí cvičit do bazénu už několik let, pokud snáší chladnější vodu, která tam je. Jen ti, kteří mají problémy s klouby, tuto akci vynechávají.

Cvičení v tělocvičně ( na suchu, jak říkáme)- je jen na EPP denně, pokud jsou účastníci nějak postižení, cvičí třeba jen na židlích.

Dia zpravodaj - časopis - Vydává se už několik let. Dostává jej každý náš člen. Roznáší jej členky našeho výboru a dobrovolníci z řad diabetiků. Obsahem jsou data členských schůzí a všech akcí, pořádaných naší ÚO SD. Dále články odborných lékařů k různým zdravotním problémům, které se u diabetiků projevují.

Akce „Kapka krve“ - tato akce bývá uskutečňována 3 - 4x ročně , a to při Dnu zdravotně postižených pořádaným Asociací zdravotně postižených dětí, při Dnu zdraví, pořádaným Českým svazem žen a v říjnu pak při Dnu seniorů 2x. O tuto akci bývá velký zájem mezi občany.

V roce 2003 bylo odebráno 434 vzorků krve

2004 337

2005 190

2006 284

2007 1 měření 147

Celkem 1392 občanů

Při prvních těchto akcích jsme posílali na kontrolu k lékařům 6% ze zapsaných občanů, v r. 2006 už jen jednoho občana. Setkali jsme se ale také s matkou děvčátka, které mělo přes 20 mml glykémie, ale po našem upozornění, že je to na nemocnici nám řekla, že jezdí s dcerkou do Prahy k lékaři a ten jim řekl, že to vyléčí sám a nemocnici nepotřebuje.

Akce „Modrá píšťalka“ - Měli jsme ji u nás 4x. při první akci jsme odvedli na konto SD ČR

2002 33 740,- Kč

2003 59 120,- Kč

2004 45 998,- Kč

2005 0,-

2006 0,-

Celkem 138 858,- Kč

Myslíme, že jsme přispěli velkou finanční částkou pro SD ČR.

Za Územní organizaci Svazu diabetiku ČR v Jablonci nad Nisou - Bartošová

SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, O.S.

Okresní organizace Jablonec nad Nisou

E.Floriánové 8, Spolkový dům-CZP,466 01

Nedílnou součástí plnohodnotného života člověka s handicapem je sport. Přispívá ke koordinaci pohybu a učí člověka sociálním dovednostem. Toto všechno platí i v životě mentálně handicapovaných lidí. V jabloneckém regionu se sportu aktivně věnuje Sportovní klub Sluníčko SPMP Jbc , který je součástí Společnosti pro podporu lidí s mentálním handicapem v České republice, o.s. - okresní organizace Jablonec nad Nisou. Tato organizace má své sídlo ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou a aktivně spolupracuje s Centrem zdravotně postižených Libereckého kraje paní Šormovou.

V současné době sportovní klub sdružuje 13 aktivních sportovců a věnuje se 7 druhům sportu podle stupně a úrovně mentálního postižení. Mezi nejúspěšnější sporty a velice ojedinělé v České republice patří moderní gymnastika. Tomuto sportu se věnují v České republice pouze 3 sportovní kluby a ten klub, který dosahuje dlouhodobě nejlepší úspěchy je právě ten Jablonecký. Je to výsledek dlouhodobé a systematické práce pod odborným vedením plně kvalifikovaných trenérů a asistentů.

V poslední době reprezentovaly 2 mentálně handicapované gymnastky Českou republiku , na největší světové sportovní akci věnované mentálně postiženým sportovcům - Special Olympics World Summer Games 2007 - od 26.září do 12.října 2007 v Čínském Šanghaji. - Jitka Šabacká / 17 let /, Jana Broulíková / 29 let /.

Tyto sportovkyně za účasti 73 moderních gymnastek z celého světa představily Českou republiku jako zemi, kde se gymnastika rozvíjí a navazuje na tradici. Od roku 1999 měla Česká republika a Jablonec nad Nisou vždy na světových soutěžích své velice medailově úspěšné zástupkyně.

Blahopřejeme úspěšným medailistkám a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.

Dobré sportovní úspěchy se neobejdou bez dlouhodobé spolupráce a finanční podpory mnoha institucí a tak děkujeme všem, kteří sport handicapovaných podporují, děkujeme rodičům za přízeň a pochopení pro sport a těšíme se na další spolupráci s Centrem zdravotně postižených Libereckého kraje.

Za sportovce - Synovcová Zdenka - vedoucí trenér SK Sluníčko SPMP Jbc

předseda okresní organizace Společnosti pro podporu

lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.

tel.: 604 607 982

e-mail.: slunicko.zdena@tiscali.cz

Více informací o sportu mentálně postižených na: www.special.cz

www.spmpjbc.cz

B L A H O P Ř E J E M E

MO STP Doksy přeje svým členům, kteří v průběhu měsíce listopadu a prosince oslaví svá životní jubilea , zdraví, pohodu a spokojenost. Přání putuje k pp.Jaroslavě SLADOVÉ, Otýlii KUBECOVÉ a Vlastě VOJTÍŠKOVÉ.

Také MO STP Česká Lípa si dovoluje popřát pp. Václavu VĚTROVCOVI, Janě POUPOVÉ, Olze VORTELOVÉ, Václavu MOMOTOVI, Ireně VESELSKÉ, Jarmile SUCHÉ, Evě PITNEROVÉ, kteří v průběhu listopadu a prosince oslaví svá životní jubilea, zdraví, pohodu a spokojenost.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SDRUŽENÁČEK- Informační měsíčník Center pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Číslo 11/2007 - listopad 2007. Náklad 500 výtisků. Redakční rada: Eva Zemanová, Jaroslav Leško, Dana Pisková, Dana Šormová, Zuzana Albrechtová, PhDr. Zdenka Zahrádková

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vytvořeno 28.1.2010 18:13:48 | přečteno 2963x | lesk
 
 
 
 
load