>
>
19095354

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Sdruženáček 2 / 2007

S_logo

Většinu prostoru posledního čísla časopisu zabírá článek "Nový zákon so sociálních službách se týká řady z nás", dále ve Sdruženáčku najdete pravidelné rubriky "Připravujeme ..." a "Z činnosti organizací ..."

NOVÝ ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SE TÝKÁ ŘADY Z NÁS

„Pro začátek si stručně zopakujme kroky, které vedou k získání příspěvku na péči. Nejprve je nutné vyzvednout si formulář, vytvořený MPSV, na sociálním odboru městského úřadu. Vyplníme jej, a pokud jsme již měli zvýšení důchodu pro bezmocnost a nehodláme žádat o přiznání IV. Stupně závislosti, nebudeme muset podstoupit zkoumání. Bezmocnost se „překlopí“ do závislosti automaticky tak, že stupeň bezmocnosti bude odpovídat stupni závislosti. Tedy I. Stupeň závislosti získají osoby s částečnou bezmocností, II. Stupeň s převážnou a III. Stupeň s úplnou. Avšak o IV. Stupeň míry závislosti se musí žádat.

Pokud jsme bezmocnost neměli, musíme po odevzdání žádosti čekat, až obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle příslušnému úřadu práce žádost o posouzení stupně naší závislosti. Až nás úřad práce , kam podle bydliště patříme,vyzve, podrobíme se posuzování.

Při posuzování se bere v úvahu zejména náš nepříznivý zdravotní stav a potřeba pomoci druhé osoby neboli míra závislosti. Ta vychází z úkonů běžného každodenního života, při nichž potřebujeme pomoc nebo dohled. Úkony, které se posuzují, jsou vyjmenovány v zákoně(je jich tam 36) a podrobněji uvedeny ve vyhlášce. Tam jsou také postupy, které musí posuzovatelé dodržovat. Z úkonů namátkou vyjímáme:

Příprava stravy, mytí těla, vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, orientace v přirozeném prostředí, komunikace slovní, písemná, neverbální, běžný úklid v domácnosti, manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken, dveří atd. pokud jsme schopni zvládnout některý z úkonů jen částečně, považuje se takový úkon pro nás za nezvládnutelný.

Počet úkonů, které nezvládáme, určuje, do jakého stupně budeme zařazeni(pro dospělé osoby)

Stupeň I (lehká závislost).

12 úkonů

Stupeň II (středně těžká závislost):

18 úkonů

Stupeň III (těžká závislost):

24 úkonů

Stupeň IV (úplná závislost):

30 úkonů

Přiznali nám tedy stupeň závislosti, na jehož základě budeme dostávat příspěvek na péči. V příkladě lehké závislosti půjde o 2.000,- Kč měsíčně, u středně těžké půjde o 4.000,-Kč; u těžké o 8.000,- Kč a u úplné závislosti půjde o 11. 000,-Kč. Co s příspěvkem uděláme? Rozmysleme si nejprve, jaké služby ke svému životu potřebujeme. Informujme se, kdo a za jaké peníze nám je bude od doby účinnosti zákona poskytovat. Rozdělme si finance, které můžeme dát na služby, aby byly pokryty zejména naše limitní a pololimitní potřeby.

Limitní potřeby: bez jejich uspokojení by člověk byl během několika hodin ohrožen na zdraví nebo dokonce na životě; osobní hygiena, pomoc s oblékáním, stravováním, toaletou, polohováním, pohybem apod.

Pololimitní potřeby: bez jejich uspokojení by se během několika dní snížila kvalita uživatelova života pod přijatelnou míru, nebo by dokonce bylo ohroženo jeho zdraví; úklid, nákup, praní, vzdělávání, zaměstnání apod. Zdůrazňujeme, že příspěvek na péči není dávka, která má uhradit celé naše náklady na sociální služby, ale určitou částku do toho budeme dávat i my.

Člověk s tělesným postižením může použít tyto bezplatné služby: sociální poradenství, a to jak základní, tak odborné, raná péče, telefonická krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace. Nebo si můžeme zakoupit osobní asistenci, pečovatelskou službu, tísňovou péči, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Dá se předpokládat, že nabídka se postupně přizpůsobí poptávce, že stoupne počet lidí, kteří budou více než pobytových služeb využívat terénních sociálních služeb. Tyto služby jsou totiž levnější, mohou je poskytovat i fyzické osoby a člověk s postižením navíc nemusí opouštět svůj domov - může zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Při posuzování stupně závislosti příslušný úřad práce vyjde z našeho zdravotního stavu doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledků sociálního šetření a ze zjištění potřeb, popř. z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Pokud některý ze zkoumaných úkonů dokážeme provést jen částečně nebo pokud se nám nedaří jedna z činností vyjmenovaných v jednom bodě, bude se považovat za nezvládnutý. Podle § 9 a 10 zákona 108/2006 Sb. Budou zkoumány tyto úkony (je jich 36)

Příprava stravy

Stání, schopnost vydržet stát

Podávání, porcování stravy

Přemisťování předmětů denní potřeby

Přijímání stravy, dodržování pitného režimu

Chůze po rovině

Mytí těla

Chůze po schodech nahoru a dolů

Koupání nebo sprchování

Výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení

Péče o ústa, vlasy, nehty, holení

Oblékání, svlékání, obouvání, zouvání

Výkon fyziologické potřeby včetně hygieny

Orientace v přirozeném prostředí

Vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

Provedení si jednoduchého ošetření

Sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě

Mytí nádobí

Dodržování léčebného režimu

Běžný úklid v domácnosti

Komunikace slovní, písemná, neverbální

Péče o prádlo

Orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí

Přepírání drobného prádla

Nakládání s penězi nebo jinými cennostmi

Péče o lůžko

Obstarávání osobních záležitostí

Obsluha běžných domácích spotřebičů

Uspořádání času, plánování života

Manipulace s kohouty a vypínači

Zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku

Manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří

Obstarávání si potravin a běžných předmětů)nakupování)

Udržování pořádku v domácnosti

Vaření, ohřívání jednoduchého jídla

Nakládání s odpady

Další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti

Jestliže sice máme těžké zdravotní postižení, ale nebyl nám přiznán žádný stupeň bezmocnosti (resp. nepožádali jsme o ni), postupujeme obdobně. Tj. vyzvedneme si žádost o přiznání příspěvku na péči, vyplníme ji, předáme obci s rozšířenou působností, ta zašle příslušnému úřadu práce žádost o posouzení stupně naší závislosti. Až nás úřad práce, kam podle bydliště patříme, vyzve, podrobíme se posuzování, a to v jím určené lhůtě.

Příspěvek nám může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o jeho přiznání. Příspěvek na péči vyplácí obec s rozšířenou působností měsíčně, a to v každém kalendářním měsíci, za který náleží.

Do patnácti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči jsme povinni ohlásit, kdo nám bude péči poskytovat.

Výplata příspěvku na péči může být po předchozím písemném upozornění zastavena, příspěvek na péči může být odňat nebo nepřiznán, jestliže nesplníme některou povinnost uvedenou v zákoně.

Obecní úřad s rozšířenou působností kontroluje, zda příspěvek na péči byl využit na zajištění pomoci a zda nám je poskytována pomoc odpovídající stanovenému stupni závislosti.

Kdo může usilovat o příspěvek náležící k IV. Stupni závislosti.

Jak vyplývá z předchozího textu, nezáleží na typu zdravotního postižení, ale na tom, kolik pomoci druhé osoby člověk ke svému životu potřebuje. Úplná závislost se vztahuje na osoby, které jsou ohroženy na zdraví nebo dokonce na životě, pokud nebudou mít zajištěnou pomoc druhého člověka. Znamená to, že samy nezvládají uspokojit své potřeby limitní (osobní hygiena, pomoc s oblékáním, stravováním, toaletou, polohováním, pohybem atd.) ani pololimitní (úklid, nákup, praní apod. a také vzdělávání, zaměstnání), a že tudíž potřebují pomoc nepřetržitě.

Je zřejmé, že příspěvek na péči ve výši 11.000,- Kč měsíčně v těchto případech nemlže stačit na pokrytí čtyřiadvacetihodinové péče. U IV. Stupně závislosti je obzvláště patrné, že jde jen a pouze o příspěvek k celkové finanční částce, která odpovídá potřebě poskytovaných služeb. Buď si tedy dokážeme opatřit částku mnohem vyšší a budeme schopni všechny služby uhradit, nebo budeme muset řešit péči jiným způsobem než placenou službou.

Sociální pracovník by dle zákona měl posuzovat každý úkon v našem přirozeném prostředí. Měli bychom trvat na tom, že tím je nejen kupř. naše domácnost, kde máme prostředí co nejvíce přizpůsobené, ale všechny místa, kde se běžně pohybujeme: tedy škola, místo, kde pracujeme, obchody, kulturní zařízení atp. Dále by měl posuzovatel uznat úkon za zvládnutý jen v případě, že jej zvládáme dlouhodobě, samostatně, opakovaně, spolehlivě a že jej provádíme fyzicky obvyklým způsobem.

Uveďme si názorný příklad. Člověk s tělesným postižením bude zařazen do IV. Stupně závislosti pravděpodobně tehdy, když má ochrnuté všechny čtyři končetiny (kvadruplegie), a nemůže tudíž většinu vyjmenovaných úkonů provést. Další cílovou skupinou budou lidé s kombinovanými postiženími, kterým postižení komplikují provádění všech úkonů. Osoby se smyslovými potížemi se obvykle o sebe dokážou postarat, takže tento nejvyšší stupeň neobdrží. Rovněž lidé s duševními a vnitřními nemocemi, pokud nemají právě ataku nemoci, nemají problémy v sebeobsluze a nepotřebují v těchto věcech pomoc. Podobně ui lidé s lehkým a středním mentálním postižením.

Na závěr zdůrazňujeme, že hodnocení úkonů je v zákoně zvoleno tak, aby bylo zajištěno uspokojování základních lidských potřeb. Jestliže si tedy někdo - byť i obtížně- dokáže obstarat toaletu, hygienu, jídlo a pití nebo se třeba dokáže sám otočit na posteli, jistě nepotřebuje nepřetržitou pomoc, a tudíž peníze na její zabezpečení. Takže to, že osoby s některým druhem postižení se do této kategorie nedostanou, není diskriminující.“(převzato se Zpravodaje Asociace Polio ČR, č 3-4/2006, str.17-20)

Obce s rozšířenou působností v Libereckém kraji:

Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod.

Potřebujete-li pomoci nebo poradit s přiznáním příspěvku na péči či s jinými problémy, obracejte se na příslušná Centra pro zdravotně postižené, tj. Liberec, Zahradní 415/10, tel.485 104 04; Česká Lípa, Konopeova 812, tel. 487 853 481; Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 8, tel. 483 356 218, Semily, Archivní 570, tel.481 653 454.

Můžete se rovněž obracet na kontaktní pracovníky na kontaktních místech v Českém Dubu, Frýdlantě, Hrádku nad Nisou, Rynolticích, Hodkovicích, Osečné, Lázních Kundratice, Tanvaldě, Desné, Jilemnici, Lomnici nad Popelkou, Turnově, Vysokém nad Jizerou, Mimoni(8.3.;12.4.10,00-12,00; Centrum pro seniory, Dolní sídliště), Jablonném v Podj.,Novém Boru(15.2.;15.3;19.4. 8,00-10,00 v Penzionu pro důchodce), Cvikově(22.2.;22.3.;26.4. 8,00-10,30 na MěÚ Cvikov), Dubé a Doksech (místa, a úřední dny a hodiny zveřejněny ve Sdruženáčku č. 1/2007)

P Ř I P R A V U J E M E . . .

XIV. REGIONÁLNÍ VÝSTAVU PRACÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Již 14. ročník této výstavy bude zahájen v CZP Česká Lípa 26. 3. 2007 a potrvá zde do 29. 3. 2007. pak se výstava přesune postupně do CZP Liberec(10. -13. 4. 2007), CZP Jablonec nad Nisou(16.-19.4.2007) a CZP Semily(23.-27.4.2007)

Vyzýváme všechny organizace zdravotně handicapovaných i jednotlivce, aby své práce na tuto výstavu dodali na jednotlivá CZP do 22. 3. 2007.

PROJEKT „TVOŘÍME DUŠÍ“

I v letošním roce bude pokračovat tento projekt akcemi v jednotlivých okresních městech. Byl vyhlášen i II. Ročník Ceny Modrého slona. Přihlášky do soutěže si můžete vyzvednout na jednotlivých CZP (Liberec, Semily, Česká Lípa, jablonec nad Nisou) nebo stáhnout z našich internetových stránek na adrese www.czp.az4u.info.

KLUB SEŠLOST

Pravidelné setkání členů se uskuteční 14. 2. v CZP Česká Lípa, další setkání pak bude 14. 3. buď v Keramické dílně J. Glaserové nebo v denním stacionáři v Hradecké ul. Bude upřesněno v příštím čísle.

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ . . .

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ BILANCUJÍ

Je začátek roku 2007 a my se chceme ohlédnout za uplynulým rokem a bilancovat, které pěkné akce nám ZO SPCCH Nový Bor připravila.

V měsíci únoru byla v Grandhotelu Pražák maškarní merenda, která byla zahájena předtančením vtipných masek, z řad členek naší organizace, takže jsme se všichni dobře bavili a zábava byla hned v plném proudu. V březnu se konala členská schůze za velké účasti členů, kde jsme mezi námi uvítali paní J. Kubáňovou z odboru sociálních věcí, paní Mgr. J.Loveckou z odboru kultury a školství a pana J. Leška z Centra pro zdravotně postižené v České Lípě. Věříme, že se jim mezi námi líbilo a my jim chceme poděkovat za informace, které jsme od nich získali.

V dubnu uspořádala naše organizace pomlázkovou zábavu a v květnu byla májová zábava, na které nám zatancovaly a zazpívaly děti ze soukromé mateřské školky Beruška. Bylo to dojemné vystoupení pro starší, protože všichni milujeme nejvíce tu malou drobotinu. Děkujeme za to dětem a jejich p. učitelkám za milé zpestření naší zábavy. V září to naši členové opět roztančili v Grandhotelu Pražák při Václavské zábavě, a že ještě většina z nás dovede krásně tancovat a pořádně to roztočit, o tom se může každý přesvědčit. Pohyb a občasnou zábavu potřebuje i starší generace.

V říjnu byl týden SPCCH, kdy jsme uspořádali výstavku ručních a výtvarných prací našich členů, Bylo se na co dívat a co obdivovat, protože obrazy manželů Freudlových a paní Jedinákové byly překrásné. Výstava byla spojena i s prodejem některých výrobků a tak si mnozí z nás odnesli domů krásný dárek k vánocům nebo ozdobu na vánoční stromek.

Poslední kulturní akcí v tomto roce byla mikulášská zábava, na které opět účinkovaly děti z mateřské školky. Zahrály nám pohádku a odměnou jim byl malý pamlsek od naší organizace. Nám děti rozdaly malé dárky, které samy vyrobily.

Všechny tyto akce se uskutečnily v Grandhotelu Pražák. Velký dík za to patří panu Pražákovi a kolektivu jeho zaměstnanců, kteří se vždy postarali o naše žaludky ke spokojenosti nás všech.

Na zábavách nám hrála skupina Country CL BAND pana Švajcra nebo skupina pana Wittura.

Kromě zábav v Grandhotelu se uskutečnil v dubnu zájezd do Prahy na největší rozměry filmového plátna IMAX a na prohlídku voskových figurín. V červnu se konal zájezd na krásný zámek Sychrov a do botanické a zoologické zahrady v Liberci. Hlavně botanická zahrada zaznamenala v posledních letech veliké změny k lepšímu. Bylo stále co obdivovat.

Někteří naši členové shlédli v libereckém divadle představení Dohana a v Ústí nad Labem balet Labutí jezero, které všechny zúčastněné nadchlo.

Pro sportovnější členy naší organizace začalo v říjnu plavání v Rumburku. Tato akce proběhla k velké spokojenosti všech zúčastněných.

Jubilantům, kteří v roce 2006 dosáhli věku 70, 75, 80 a výše, popřáli naši členové hodně zdraví do dalších let a odevzdali jim malý dárek.

Tak to je krátký souhrn naší činnosti v r. 2006. Chtěli bychom zároveň poděkovat MěÚ Nový Bor za grant pro rok 2006 a sponzorům za peněžní dary, protože bez jejich finanční pomoci by se tyto akce pro naše tělesně postižené nemohly uskutečnit.

Základní organizace SPCCH přeje všem svým členům do Nového roku 2007 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Za SPCCH Nový Bor: B. Brabcová, H. Cihlářová

MO STP JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ HODNOTÍ ČINNOST V 2. POLOVINĚ r. 2006

Po více jak roční přestávce Místní organizace STP v ČR Jablonné v Podještědí a Klub důchodců opět společně uspořádaly pro své členy a příznivce autobusový zájezd. Tentokrát se jednalo o podzimní zájezd do České Lípy, který se uskutečnil 22. 10. 2006. Na celodenní zájezd se odjíždělo v 8,30 a jako již obvykle nám autobusovou dopravu spolehlivě zajišťoval pan Lhoták. Dopoledne byla na programu návštěva stálých expozic Vlastivědného muzea v České Lípě. Kromě nich shlédli účastníci i zajímavou výstavu „Kuchyňské tango aneb jak vařili naši předkové“, která byla připravena v prostorách ambitu kláštera. Také jsme si prohlédli k ambitu kláštera přilehlou kapli, která je využívána jako koncertní a obřadní síň. Před odchodem z muzea se zájemci mohli podívat i do nově upravené klášterní zahrady, kde se nachází také zahradní divadlo.

Naše kroky potom směřovaly přes náměstí T.G. Masaryka do kulturního domu Crystal, kde v útulné restauraci „U Gryfa“ účastníci zájezdu poobědvali. Pak se všichni přesunuli do sálu v přízemí, kde se od 14,00 konal kulturní pořad „Sejdeme se na dechovce“. K poslechu a tanci na elektronické klávesy hrál V. Bretšnajdr. Spokojení účastníci odjížděli v 16,30, kdy program v sále zrovna vrcholil.

Další akcí bylo členské setkání 21. 11. 2006 v místnosti Klubu důchodců. Poslední společnou akcí bylo Mikulášské setkání, které jsme společně pořádaly s DPS a Klubem důchodců v prostorách DPS.Program setkání zpestřily vystoupením děti z MŠ Studánka a hrou na harmoniku p. A. Zábilanská. Setkání se zúčastnila i starostka města p.V. Dozorcová, která všem popřála do Nového roku to nejlepší.

Za MO STP Jablonné v Podj. P.Voženílek

Vytvořeno 2.3.2007 8:49:34 | přečteno 3191x | lesk
 
 
 
 
load