>
>
21080636

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Sdruženáček 7-8 / 2007

S_logo

Měsíc červen byl bohatý na události, Popis činnosti v rámci odborného sociálního poradenství poskytovaného CZP LK, Z činnosti organizací..., Co všechno jsme stihli..., Telefonní čísla, která se hodí vědět

MĚSÍC ČERVEN BYL BOHATÝ NA UDÁLOSTI

V měsíci červnu Centrum pro zdravotně postižené připravilo 3 velké akce, věnované handicapovaným. První akcí byl 1. června 2007 3. ROČNÍK DNE s HANDICAPOVANÝMI DĚTMI, který se uskutečnil v areálu Bungalovy Poslův Mlýn v Doksech. Záštitu nad akcí převzala ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministryně školství mládeže a tělovýchovy a Bc. Zdeněk Kremnický, starosta města Doksy. V příjemném prostředí se sešlo na 100 soutěžících a organizátorů akce. Pro soutěžící děti byla připravena řada disciplín - např. kuželky, hod ponožkou, hod talířem, kreslení, míčkovaná ad. Této akce se zúčastnily děti ZŠ Moskevská a Holý Vrch z České Lípy a děti z domova Sv. Máří Magdaleny z Jiřetína pod Jedlovou. Za své výkony byl každý ze soutěžících odměněn, první tři děti v jednotlivých kategoriích pak získaly zvláštní ceny a každý z přítomných pak Účastnický list. Všichni účastníci se díky krásnému počasí i dobré organizaci celé akce těší již na další ročník.

Ve dnech 2. - 3. 6. 2007 se na stejném místě uskutečnil již 6. ročník Krajských sportovních her se zdravotně handicapovanými, záštitu převzali Ing. Eva Bartoňova z MŠMT ČR a Bc. Zdeněk Krenický, starosta města Doksy.

V patnácti disciplínách prokázalo svou zručnost na 130 soutěžících z celého Libereckého kraje, účastnili se však i soutěžící z dalších krajů ČR. Soutěže měst se zúčastnilo celkem 13 soutěžních družstev. Každý z účastníků obdržel účastnický list a první tři soutěžící v jednotlivých disciplínách pak věcné ceny. Předávání cen se zúčastnil Ing. Karel Kapoun.

16. června proběhlo v Liberecké zoologické zahradě slavnostní vyhodnocení 2. ročníku soutěže o CENU MODRÉHO SLONA. Od úterý 12. června probíhala v prostoru pavilónu žiraf výstava prací zúčastněných. Své práce poslalo do soutěže 1.200 účastníků. V rámci projektu „Tvoříme duší“ uspořádalo tuto akci Centrum pro zdravotně postižené LK ve spolupráci se Sdružením Artefaktum.cz z Jablonce nad Nisou.Ti, kteří přišli během sobotního dopoledne i odpoledne do ZOO Liberec, mohli shlédnout bohatý kulturní program a hlavně slavnostní předávání CEN MODRÉHO SLONA. Za r. 2007 byly uděleny ceny Modrého slona:

Tanec - Taneční klub Jilemnice

Malba - Jedličkův ústav Liberec

Keramika - Alexandra Kolínská ,Semily

Fotografie - Jaroslava Vorlová, Jablonec nad Nisou

Textilní tvorba - Petr Bergmann, Česká Lípa

Kombinovaná technika - ÚSP Hodkovice

Divadlo - ZŠ Kunratická Liberec

Hudební tvorba - ZUŠ Česká Lípa-p.uč. Ančincová

Jiné formy tvorby - ÚSP Horní Maxov

Jiné taneční formy- Sluníčko TJ Tanvald

Literární tvorba - Vlasta Frühaufová, Semily

Osobnost - Eva Krutská, ředitelka CZP LK

Cena diváka - Petr Šrámek

Cena Modrého slona bez označení - ZŠ Praktická Hrádek nad Nisou, ZŠ Mozartova Jablonec n.N.

Popis činnosti v rámci odborného sociálního poradenství poskytovaného CZP LK

 • odborné sociálně právní poradenství a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, zahrnující podání kvalifikovaných informací a rad, poskytování konzultací, intervence na úřadech nebo jiných institucích, pomoc při sepisování žádostí, odvolání, doprovody na úřady apod.,
 • odborné poradenství v oblasti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, zahrnující zprostředkování práce pro osoby se zdravotním postižením, pomoc při hledání vhodného pracovního uplatnění, pomoc při výběru vzdělávacích aktivit a rekvalifikačních kurzů apod.,
 • odborné právní poradenství, psychologické poradenství, specifického poradenství neslyšícím a nedoslýchavým ve spolupráci s externími spolupracovníky CZP LK,
 • poskytování informací a zprostředkování odborných konzultací v oblasti životního prostředí a odstraňování architektonických bariér,
 • poskytování informací o výběru a možnostech získání rehabilitačních, reedukačních a kompenzačních pomůcek,
 • provozování půjčoven vybraných typů kompenzačních pomůcek - včetně zácviku v jejich používání,
 • zprostředkování kontaktů na jiné poskytovatele sociálních služeb, na odborná pracoviště, úřady, kontakty na aktivity v regionu, na organizace zdravotně postižených nebo seniorů a jejich aktivizační služby apod.,
 • zprostředkování navazujících sociálních služeb - osobní asistence, respitní péče ad.,
 • poskytování socioterapeutické pomoci v přirozeném prostředí osob se zdravotním postiženým, kteří žijí osaměle, v sociální nouzi nebo v nevyhovujícím rodinném zázemí a kteří z nejrůznějších důvodů nevyhledávají institucionální pomoc, přesto, že ji potřebují, jejich depistáž a pomoc při zajišťování základních životních potřeb, řešení jejich obtížné situace ve spolupráci s příslušnými úřady státní správy a samosprávy ad.,
 • poskytování informací a rad nejrůznějšího charakteru souvisejících s kvalitou života zdravotně postižených,
 • vydávaní časopisu Sdruženáček,
 • vydávání různých informačních tiskovin a dalších dokumentů s nabídkou služeb CZP,
 • poskytování informací o vzdělávacích programech, o společenských a kulturních akcích, rekondičních akcích a pobytech pro osoby se zdravotním postižením a jejich zprostředkování

Odborné právní poradenství

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje poskytuje osobám se zdravotním postižením, seniorům a jejich rodinným příslušníkům odborné právní poradenství zajišťované externími spolupracovníky CZP LK - právníky. Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování právní pomoci, uzavřené mezi CZP LK a právníkem. Právní poradenství je poskytováno bezplatně.

Právní poradenství zahrnuje poskytování právní pomoci, tj. porady a konzultace osobám se zdravotním postižením, tykající se zejména občansko-právních, pracovně-právních a majetko-právních vztahů, v přípravě a sepisování potřebných písemností právního charakteru, v sepisování právních rozborů věcí a nástinů smluv a dalších právních činnostech, v případě potřeby i zastupování před soudy a dalšími orgány, na základě plné moci, vystavené ji těmito osobami.

Právní poradenství je poskytováno 1x měsíčně v Centrech pro zdravotně postižené Česká Lípa a Liberec. Spádovou oblastí právního poradenství poskytovaného v Centru pro zdravotně postižené Česká lípa je oblast Českolipska. Spádovou oblastí právního poradenství poskytovaného v centru pro zdravotně postižené v Liberci je oblast Liberecka, Jablonecka, Semilska a Turnovska (v případě potřeby a po předchozí domluvě zajistíme odvoz uživatelů na CZP Liberec). V případě potřeby a po předchozí domluvě je právní poradenství poskytováno i v přirozeném prostředí osob.

Odborné psychologické poradenství

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje poskytuje osobám se zdravotním postižením, seniorům a jejich rodinným příslušníkům odborné psychologické poradenství zajišťované externím spolupracovníkem CZP LK - psychologem. Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytovaní psychologického poradenství, uzavřené mezi CZP LK a psychologem. Psychologické poradenství je poskytováno bezplatně.

Psychologické poradenství je cíleně zaměřeno na cílové skupiny, kterým CZP LK poskytuje svoje služby a poskytuje jim potřebnou psychologickou pomoc a podporu při řešení jejich obtížné životní situace. Psychologické poradenství je poskytováno formou individuálních i skupinových intervencí se zaměřením na poradenství v oblasti sociálních vztahů a pedagogiky.

Psychologické poradenství je poskytováno 1x měsíčně v Centrech pro zdravotně postižené Česká Lípa a Liberec. Spádovou oblastí psychologického poradenství poskytovaného v Centru pro zdravotně postižené Česká lípa je oblast Českolipska. Spádovou oblastí psychologického poradenství poskytovaného v Centru pro zdravotně postižené v Liberci je oblast Liberecka, Jablonecka, Semilska a Turnovska. V případě potřeby a po předchozí domluvě je psychologické poradenství poskytováno i v CZP Semily a Jablonec nad Nisou. V případě potřeby a po předchozí domluvě je psychologické poradenství poskytováno i v přirozeném prostředí osob.

Odborné poradenství osobám neslyšícím a nedoslýchavým

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje poskytuje osobám neslyšícím a nedoslýchavým odborné poradenství zajišťované externím spolupracovníkem CZP LK na základě uzavřené Smlouvy mezi CZP LK a externím konzultantem. Poradenství je poskytováno bezplatně.

Poradenství osobám neslyšícím a nedoslýchavým je zaměřeno na poskytovaní odborných rad a konzultací se zaměřením na odborné poradenství pro sluchově postižené, používaní kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, drobné opravy a úpravy sluchadel pro sluchově postižené.

Poradenství osobám neslyšícím a nedoslýchavým je poskytováno 1x měsíčně v Centrech pro zdravotně postižené Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily.

REKVALIFIKAČNÍ KURZ …

Centrum pro zdravotně postižené pořádá od 1. září 2007 již druhý běh 200 hodinového rekvalifikačního kurzu „Osobní asistent osob se zdravotním postižením a seniorů“. Kurz je akreditován MPSV ČR a je uznáván jako kvalifikace pracovníků v sociálních službách podle Zákona o sociálních službách (č.108/2006 Sb.) Jedná se o víkendový kurz (vždy sobota, neděle 1x za 14 dnů). Podrobnosti o kurzu se dozvíte na jednotlivých CZP. (Přihláška je v příloze).

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ . . .

CO VŠECHNO JSME STIHLI…

Místní organizace č. 1 STP v Jablonci nad Nisou obnovila svoji činnost zhruba před dvěma roky. Sdružuje 110 členů, od třicátníků až po opravdové pamětníky. V březnu jsme popřáli všechno dobré naší člence pí. Jančové, která v plné duševní a fyzické svěžesti oslavila devadesáté narozeniny. Scházíme se nejen na členských schůzích, které bývají zpestřeny besedou s představiteli města, zdravotnickou přednáškou nebo vystoupením tanečního i pěveckého souboru, ale i na akcích, které se výbor MO 1 snaží organizovat.

Velice úspěšná a zajímavá byla dubnová exkurze do areálu Hasičského záchranného sboru v Jablonci n.N., které se zúčastnilo i dost zájemců z ostatních MO. Náš průvodce areálem p. M. Pěkný zaujal přítomné nejen vyprávěním o činnosti HSZ, ale i trpělivostí, se kterou zodpovídal četné dotazy přítomných, z nichž většina byla v takovém zařízení prvně v životě. Odvážlivci si mohli vylézt i na hasičská vozidla a seznámit se s technikou opravdu zblízka!

V závěru prohlídky jsme kromě poděkování popřáli všem hasičům hodně osobní pohody a hlavně zdraví, bez kterého by tak náročnou, zodpovědnou a často i nebezpečnou práci nemohli vykonávat.

Zcela jiná atmosféra panovala na květnovém výletě, který jsme společně uspořádali s Okresní organizací STP v Jablonci n.N. Autobus nás nejprve dovezl do Hrádku u Nechanic, kde jsme se prošli krásnou zámeckou zahradou a poté si s průvodkyní prohlédli zámecké interiéry a vyslechli zajímavosti z historie zámku. Málokdy se stane, že návštěvník má dovoleno na cokoliv sahat či na něco si zahrát. V tomto zámku naopak, když průvodkyně vybídla, že krásný klavír je plně funkční a má krásný zvuk, o čemž se můžeme přesvědčit vlastní hrou, neodolala jsem a se zatajeným dechem „zabrnkala“ krátkou etudu, ze které akustika sálu vytvořila cosi k poslechu.

Naše trasa pak pokračovala do Lázní Velichovky, kde si ti, co dbají o své zdraví a správnou životosprávu, dali oběd, ti ostatní se vydali na prohlídku lázeňských budov a promenády. Odpoledne cesta pokračovala do Josefova na prohlídku opevnění. V Jaroměři jsme obdivovali upravený střed města a ochutnali dobrou zmrzlinu v místní cukrárně.

Po krátkém odpočinku jsme pokračovali k přehradě Les Království. Po celý den bylo krásné, slunné počasí, teprve při zpáteční cestě k domovu nás u Jičína zastihla bouřka a přívalový liják. Výjimečně v Jablonci tentokrát nespadla ani kapka a tak jsme unaveni, ale plni krásných zážitků z výletu dorazili „suchou nohou“ do svých domovů.

V červnu se několik členů MO 1 zúčastnilo rekondičního pobytu v Poděbradech, který zajišťovala Okresní organizace STP v Jablonci n.N. Jaká byla náplň a co účastníky rekondice čekalo, o tom si povíme v některém dalším příspěvku.

Za MO 1 STP Jablonec n.N. hezké prázdniny všem přeje

Mgr. V. Prouzová, předsedkyně MO 1

OHLÉDNUTÍ DO MĚSÍCE ČERVNA

Měsíc červen byl pro MO STP v Doksech bohatý na akce a společenské události. Začali jsme 2. - 3. 6. Krajskými sportovními hrami. Soutěžilo se v 15 disciplínách. Z naší organizace soutěžilo 35 členů. Všichni si vedli velmi dobře a patří jim upřímné poděkování. Šestnáct účastníků se umístilo na prvních třech místech v různých kategoriích. Měli jsme tři soutěžní družstva, nejlepší se umístilo na 4. místě ze 13 soutěžících měst.

16. června se konalo v Liberecké ZOO vyhlášení vítězů v soutěži o „CENU MODRÉHO SLONA“ - nejlepší výrobek v deseti kategoriích(malba, keramika, fotografie, textilní práce, ruční práce, atd.). Výstava soutěžních prací byla na velmi dobré úrovni. I pro naši organizaci byla úspěšná. Obdrželi jsme „ČEDSTNÉ UZNÁNÍ“ za kolektivní tvorbu, dále převzaly čestná uznání paní Josefína Richtrmocová za malbu obrazů a paní Jana Hanzlíková za organizování akcí při projektu „Tvoříme duší“. Plaketu Modrého slona za předvedení svých výrobků převzaly paní Vlasta Vojtíšková za vyšívání ubrusů a deček, paní Iva Šafránková za háčkované dečky, paní Květa Šafránková za vyšívaný ubrus, paní Marcela Křivská ze Starých Splavů za vyšívané ubrusy. Všem patří vřelé poděkování za jejich ochotu vystavovat své výrobky a ukázat své zručnosti.

První polovinu roku jsme ukončili společným posezením u grilování kuřat, které se konalo 1. července na zahradě Restaurace U Rybníčku v Doksech. Grilování probíhalo v příjemné atmosféře, počasí nám přálo a kde jinde se lidé odreagují, než na takovéto akci. Sešlo se nás celkem 74 členů a přivítali jsme mezi sebou i devatenáct členů MO STP z České Lípy, kteří si udělali výlet k Máchovu jezeru a na parník. Všichni byli velmi spokojeni a obdivovali naši organizovanost.

Vzhledem k tomu, že členky odměněné Modrým slonem nebyly přítomny při vyhlašování v Liberci, byly jim plakety a uznání předány slavnostně na grilování. A možná to pro ně byli i příjemnější, neboť byly mezi svými. Plaketu získal rovněž pan František Hanžl za truhlářské práce pro organizaci.

Velké poděkování patří panu Miroslavu Vojtíškovi za pomoc při přípravě dřeva a našim členům pánům Josefu Šlofovi a Jiřímu Šlamborovi za pomoc při přípravách samotného grilování. Jsou nám velkou oporou. Všechny akce se vydařily k naší spokojenosti.

Závěrem Vám všem chci popřát příjemné prožití času dovolených, abychom se zase mohli, odpočinutí, setkat v září na dalších akcích.

Za MO STP Doksy

Jana Hanzlíková

POJIŠŤOVNA PRO DRŽITELE ZTP a ZTP/P

Kooperativa připravila ve spolupráci s NRZP ČR zajímavou pro lidi se zdravotním postižením:

Co je potřeba předložit při uzavírání smlouvy, abych mohl čerpat výhody?

Při uzavírání smlouvy je třeba předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P. Lidé se zdravotním postižením musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem pojišťované věci. Povolujeme samozřejmě výjimky, nejčastějším případem asi bude, pokud se průkaz ZTP nebo ZTP/P bude vztahovat k dítěti nebo jinému členu domácnosti.

Jak postupovat při uplatňování výhod k již uzavřené smlouvě?

Povinné ručení: Navštívit Kooperativu a sjednat novou pojistnou smlouvu, na kterou budou platit všechna přiznaná zvýhodnění. Bylo by vhodné vzít si stávající pojistnou smlouvu s sebou, protože bude nahrazena novou smlouvou s výhodnějšími podmínkami.

Pojištění domácnosti, rodinného domu, bytové jednotky: Také v tomto případě je potřeba navštívit Kooperativu kvůli sjednání nové pojistné smlouvy. Předchozí smlouvu je vhodné vzít s sebou, a to ze stejného důvodu jako u povinného ručení. Toto řešení doporučujeme, pokud jste např.významněji modernizovali domácnost nebo zhodnotili Váš dům nástavbou, přístavbou či rekonstrukcí. V individuálních případech je možné uzavřít i dodatek k pojistné smlouvě, díky kterému budou pojistníkovi zachovány všechny předchozí výhody. Dodatek bude rovněž uzavřen na základě předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Potřebujete vědět víc?

Rádi Vás uvítáme v kterémkoli z našich více než 300 obchodních míst. Naše bezplatná zelená linka 800 105 105 je Vám k dispozici 24 hodin denně. Přehledné informace naleznete také na internetu www.koop.cz. Obchodní zástupci Kooperativy jsou připraveni navštívit klienty doma a v čase, který mu bude vyhovovat.

(Převzato z časopisu Zpravodaj Asociace Polio České republiky č. 1-2/2007, str. 25)

TELEFONNÍ ČÍSLA, KTERÁ SE HODÍ VĚDĚT

Abyste nemuseli listovat v telefonním seznamu, připomeneme Vám některá důležitá telefonní čísla a webové adresy:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Tel.: 221 921 111 www. mpsv.cz

Česká správa sociálního zabezpečení - ústředí

Tel.: 257 061 111 www.cssz.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Tel.: 221 751 111 www. vzp.cz

Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR

Tel.: 266 753 424 www. nrzp.cz

Sociálně právní poradna při NRZP

Tel.: 266 753 424

Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje

Liberec - tel. 485 104 044 www.czp.az4u.info

Česká Lípa - tel. 487 853 481

Jablonec nad Nisou - tel. 483 356 218

Semily - tel. 481 653 454

B L A H O P Ř E J E M E . . .

MO STP Doksy přeje svým členkám, které oslaví v srpnu a září svá životní jubilea hlavně zdraví, pohodu a spokojenost. Přání posílá pp. Marii KLACKOVÉ, Miluši TRNKOVÉ a Aleně ŠAFRÁNKOVÉ

Rovněž MO STP Česká Lípa přeje vše nejlepší svým členům, kteří svá životní jubilea oslaví v měsících srpnu a září. Hodně zdraví, pohody a spokojenosti přeje pp. Zdeně CIGLÁNOVÉ, Růženě TRETTEROVÉ, Zdeně JELÍNKOVÉ, Václavu JANÁKOVI, Marii HRZÁNOVÉ, Miloslavu JOHNOVI a Ludmile BLAŽKOVÉ

V Ý M Ě N A B Y T U

Vyměním bezbariérový byt 3 + 1 s balkonem v BRNĚ za 2 + 1 s balkonem na Liberecku, event. Jablonec nad Nisou.

Kontakt: A. PAUROVÁ, Hakenova 347, Stráž nad Nisou, tel. 485 159 232

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ VYSTAVUJÍ I NA MEZINÁRODNÍM FÓRU

Paní Danuše Lahodová z České Lípy, se pravidelně svými pracemi účastní Regionálních výstav prací zdravotně handicapovaných, pořádaných Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Se svými pracemi se však prosazuje i na mezinárodním fóru - a to na akcích FREEDOM IN MIND - na Mezinárodních kongresech epileptiků(27. Mezinárodní kongres se konal v červenci 2007 v Singapuru). Vedle malby vystavuje práce ručně ryté diamantovým hrotem .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SDRUŽENÁČEK- Informační měsíčník Center pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Číslo 7-8/2007 - červen 2007. Náklad 500 výtisků. Redakční rada: Eva Zemanová, Jaroslav Leško, Dana Pisková, Dana Šormová, Zuzana Albrechtová, PhDr. Zdenka Zahrádková

Vytvořeno 4.10.2007 12:13:41 | přečteno 3324x | lesk
 
 
 
 
load