>
>
22044837

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Sociálně-právní ochrana dětí

4

Chráníme práva a potřeby dětí v ohrožených rodinách v evidenci sociálně právní ochrany, kde rodiče bez pomoci a podpory odborníků nejsou schopni vytvořit svým dětem takové podmínky a šance do života, jaké mají děti vyrůstající ve funkčních neohrožených rodinách.

Cílenou, účinnou a intenzivní podporou při řešení aktuálních problémů v rodině usilujeme o posílení schopností a dovedností rodičů tak, aby dítě se svými rodiči mohlo zůstat doma a domov byl pro něj domovem…

Činnosti v rámci sociálně-právní ochrany dětí vykonáváme na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o výkonu sociálně právní ochrany č.j. OSV 122/2012 za finanční podpory MPSV Rodina a ochrana práv dětí.

Cílovou skupinou projektu jsou rodiny s dětmi žijící na území Libereckého kraje, které se ocitají nebo se mohou ocitnout v ohrožení a vždy se jedná o rodiny v evidenci sociálně právní ochrany.

Do cílové skupiny projektu patří zejména rodiny s různými skupinami ohrožených dětí (děti zanedbávané, týrané, zneužívané, ohrožené sociálně patologickými jevy, páchající trestnou činnost, děti závislé, děti závislých rodičů, děti se ZP, s opožděným psychosociálním vývojem, s poruchami učení, s psychiatrickým onemocněním a další).

Jedná se zejména o rodiny, kde hrozí odebrání dětí z rodin (prevence odebrání dítěte) nebo tam, kde je dítě dočasně umístěno mimo rodinu a existuje možnost brzkého návratu do bezpečného prostředí rodiny nebo širší rodiny.

Rodiče se nejčastěji ocitají v těchto obtížných životních situacích: sociální problémy často spojené s ekonomickým deficitem (zadluženost, finanční problémy), problémy s bydlením, ztráta zaměstnání i dlouhodobá nezaměstnanost (jednoho nebo obou rodičů), nezralost rodičů, rodiče sami pocházejí z nefunkčních rodin nebo sami vyrůstali v ústavním zařízení a chybějí jim rodičovské modely, často se také jedná o mnohočetné rodiny, sólo rodiče, rodiče se sníženým intelektem, rodiče ve výkonu nebo po výkonu trestu odnětí svobody, rodiče s poruchami osobnostmi, se závislostmi na alkoholu nebo návykových látkách, gamblerství, zdravotní postižení nebo dlouhodobá nemoc rodičů, invalidita atd.

V rodinách často u dětí nejsou dostatečně naplňovány základní fyzické, psychické a sociální potřeby - dítě bývá zanedbáváno, týráno či zneužíváno, nebo je tím přímo ohroženo, u dětí často hrozí uložení některého výchovného opatření nebo již výchovné opatření uloženo bylo např. soudní dohled, ústavní výchova, děti často trpí psychickými poruchami, jsou často opožděné v psychickém i fyzickém vývoji, děti také často trpí stigmatizací a sociálním vyloučením např. důsledkem špatné hygieny, nízkého sebevědomí, poruch chování, vyskytující se trestní činnosti apod.

 
 
 
 
load